Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOTOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:
„Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja
idem, tam vy prísť nemôžete.“ Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy
prísť nemôžete?‘“ On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto
sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som,
zomriete vo svojich hriechoch.“ Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo
vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím
svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: „Keď
vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako
ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa
páči jemu.“ Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.“
(Jn 8,21-30)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes, už len niekoľko dní predtým, ako budeme vykúpený na kríži, nás Pán pozýva, aby sme
sa naňho pozerali v očakávaní, kým nás vykúpi z kríža: „Naším veľkňazom je Ježiš Kristus, jeho drahé
telo je našou obetou, ktorú obetoval na oltári kríža za spásu všetkých ľudí.“ (sv. Ján Fisher)
Vyzdvihnutý Kristus je veľkým a definitívnym znakom Otcovej lásky k ľudstvu. Jeho otvorená
náruč, rozprestretá medzi nebom a zemou, načrtáva nezmazateľné znamenie jeho priateľstva s nami,
ľuďmi. Keď ho uvidíme takto vyzdvihnutého pred naším hriešnym pohľadom, uvedomíme si, že On
skutočne je, a potom, ako tí Židia, ktorí ho počúvali, aj my v neho uveríme. Snáď už konečne.
Evanjelium bez kríža, zbavené akéhokoľvek kresťanského zmyslu pre umŕtvovanie, by nás
nepriblížilo k Pánovi, práve naopak.
Ak by sme sa Pána opýtali „Kto si?“ On by odpovedal, že je „cesta, pravda a život“. Je pre
mňa cestou, pravdou, i životom?

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:
„Ty si, Pane, všetko pritiahol k sebe, takže to, čo sa v jednom chráme v Judei dialo so skrytým
významom, zbožnosť všetkých národov všade oslavuje v jasnom a otvorenom tajomstve.“
(svätý Lev Veľký)

„Tí, čo hovoria: Všade, kde je to možné, je to možné: Áno, áno, áno, chcem byť spasený,
ale… To je srdce vlažných kresťanov, ktorí sa vždy majú na čo sťažovať. Ako to Pán rieši?
Uzdravenie prichádza len vtedy, keď sa pozeráme na kríž.“ (pápež František)

„Božie meno „Ja som“ alebo „On je“ vyjadruje vernosť Boha, ktorý napriek nevernosti
spočívajúcej v hriechu ľudí a trestu, ktorý si hriech zasluhuje, „preukazuje milosrdenstvo
tisícom“. Boh zjavuje, že je „bohatý na milosrdenstvo“, a ide až tak ďaleko, že vydá svojho
vlastného Syna. Ježiš dá svoj život, aby nás oslobodil od hriechu, a tým zjaví, že aj on nosí
Božie meno: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že ,Ja som‘.“ (KKC 211)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie