Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO PIATEJ PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 1-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nás pozýva kontemplovať Ježišovu milosrdnú tvár. Boh je láska: láska, ktorá odpúšťa, láska, ktorá má súcit s našimi slabosťami, láska, ktorá zachraňuje. Učitelia Mojžišovho zákona a farizeji priviedli k Pánovi ženu pristihnutú pri cudzoložstve a pýtajú sa ho: „Čo povieš ty? Nezaujímajú sa ani tak o nasledovanie Ježišovho učenia, ako skôr o to, aby ho obvinili, že ide proti Mojžišovmu zákonu. Majster však využíva túto príležitosť, aby ukázal, že prišiel hľadať hriešnikov, napraviť padnutých a pozvať všetkých k pokániu a obráteniu. Toto je aj posolstvo Veľkého pôstu pre nás, pretože všetci sme hriešnici a všetci potrebujeme Božie milosrdenstvo.

Hovorí sa, že dnes sa stratil zmysel pre hriech. Mnohí nevedia, čo je dobré a čo zlé a prečo je to tak. Podobne sa môže povedať, že mnohí aj stratili zmysel pre lásku k Bohu, teda pre lásku, ktorú má Boh voči nám a pre lásku, ktorou my máme odpovedať na Božiu lásku. Kto vie, že je milovaný a že mu bolo odpustené, odpovedá na lásku svojou láskou. Blahoslavený Ramon Llull hovorí: „Pýtali sa Priateľa, čo je zdrojom lásky. Odpovedal, že tá, v ktorej Milovaný zmyl naše viny“.

Z tohto dôvodu je zmyslom obrátenia a pokánia, ktoré sú vlastné pôstnemu obdobiu, stretnúť sa tvárou v tvár s Bohom; pozrieť sa do očí Pánovi na kríži, ísť a osobne mu vyznať svoje hriechy vo sviatosti pokánia. A podobne ako žene v evanjeliu, aj nám Ježiš povie: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 11).

Aplikácia:

Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň, povedal Ježiš farizejom. Do koho hádžem kamene ja?

Je aj pre mňa zážitok odpustenia hriechov prameňom mojej väčšej lásky k Bohu?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie