Zamyslenia

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SLÁVNOSŤ NARODENIA KRISTA PÁNA

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SLÁVNOSŤ NARODENIA KRISTA PÁNA

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Lk 2, 1-14

KATECHEZE PRO DĚTI NA SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ V ČESKÉM JAZYCE:

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

V těch dnech vyšlo nařízení
od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo
první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius.
Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef
se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města
Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova,
aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v
požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A
porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do
jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině
nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda.
Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a
padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám
velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes
narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením:
Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo
s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení.“
Lk 2,1-14

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie