Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, biskupa

Evanjelium:
Ježiš povedal svojim učeníkom? „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne
na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako
pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.
Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili
ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku
mne.“ Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo
smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa?Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.”
(Mt 25,31-40)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď slávime spomienku svätého Martina z Tours, liturgia nás pozýva zamyslieť sa práve nad
týmto úryvkom z Evanjelia podľa Matúša. Tento úryvok nám hovorí o konci čias, keď Syn človeka príde
súdiť a oddeliť spravodlivých od hriešnikov. Pritom Ježiš spravodlivých odmení tým, že ich pozve, aby sa
ujali vlastníctva kráľovstva, ktoré je pre nich pripravené. Aká však bola podmienka, aby sme mohli zdediť kráľovstvo? Evanjelium to uvádza jasne: „Lebo bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ (Mt 25,35-36).
Ľudia však boli prekvapení skutočnosťou, že nikdy nevideli Pána. Preto sa pýtajú: Ako sme ti to
mohli urobiť, keď sme ťa nikdy nestretli? Ježiš sa potom vysvetľuje slovami: „Veru, hovorím vám:
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40).
Presne to urobil Martin, keď bol ešte katechumenom. Hovorí sa, že jedného veľmi chladného dňa pri
bráne galského mesta stretol Martin trasúceho sa a polonahého žobráka. Pohnutý súcitom rozdelil svoj plášť na dve časti a jednu dal chudákovi. Urobil to preto, lebo v tom chudákovi videl Krista. Tak ako svätý Martin, aj my sme všetci povolaní starať sa o chudobných. Je to naše povolanie ako kresťanov. Práve v tomto zmysle pápež František v „Evangelii gaudium“ hovorí, že „nikto z nás si nemôže myslieť, že je oslobodený od starostlivosti o chudobných a o sociálnu spravodlivosť.“
Nech sa nám svätý Martin prihovára, aby sme sa skutočne starali o núdznych.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie