Zamyslenia

NARODENIE PÁNA

Evanjelium:

Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. (Lk 2, 15-20)

Zamyslenie:

Vo chvíli Ježišovho narodenia sa plní sľub, ktorý dal Boh ľuďom. Ježiš, Boží syn „Pre nás a našu spásu zostúpil z neba.“ a stal sa človekom. A tak Boh v Ježišovej osobe uzatvára s človekom novú zmluvu.
Tajomstvo Božieho narodenia spočíva v tom, že sa druhá božská Osoba stala človekom, aby v ľudskom tele vykúpila ľudský rod za Adamov hriech a za hriechy jeho potomkov:
„A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“ (Ján 1,14)
Boží syn neprestal byť Bohom a stal sa človekom.
Ako Boh je večný, nekonečný, všadeprítomný a všemohúci.
Ako človek je obmedzený časom, priestorom aj mocou.
Ako Boh je Pánom smrti.
Ako človek je jej podriadený.

Čo hovorili a robili pastieri ďalej? Chválili Boha, ďakovali Mu.
Myslíte, chcel anjel oznámiť túto novinu len pastierom?
A komu ešte? Ak aj nám ako môžeme odpovedať Pánovi Bohu? Čo môžeme urobiť? Čo mu môžeme povedať?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie