Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Evanjelium:

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí (Lk 2,41-52).

Podcast:

Zamyslenie

Dnes slávime spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Srdca, ktoré je naplnené Bohom, ochotné počúvať a poslúchať. V biblickom jazyku sa srdce vzťahuje na najhlbšiu podstatu človeka, odtiaľ vychádzajú všetky myšlienky, slová a skutky. Čo vychádza zo srdca Panny Márie? Je to viera, poslušnosť, nežnosť, disponovanosť, duch služby, statočnosť, pokora, jednoduchosť, vďačnosť a nespočetný rad ďalších cností.

Prečo je to tak? Odpoveď nachádzame v Ježišových slovách: „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21). Máriiným pokladom je jej Syn, do neho vložila svoje srdce. A tak Máriine myšlienky, slová, skutky majú svoj začiatok a koniec v kontemplácii Ježiša, jej srdce je naplnené Pánom.

Dnešné evanjelium nám ilustruje toho pekný príklad. Po rozprávaní o stratenom a nájdenom Ježišovi v chráme, zaznieva: „A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci“ (Lk 2,51). Svätý Gregor z Nyssy to komentuje: „Boh sa dáva vidieť tím, čo majú čisté srdce“. Čo Mária uchováva vo svojom srdci? Od vtelenia Ježiša cez trpké chvíle na Kalvárii až po Jeho nanebovstúpenie možno počítať veľmi veľa rozjímavých a hlbokých zážitkov: Radosť z návštevy anjela Gabriela, ktorý Márii oznámil Božie plány s ňou, prvý bozk a prvé objatie novonarodeného dieťaťa, prvé kroky jej Syna na tejto zemi, vnímanie jeho rastu v múdrosti a milosti, jej „spoluúčasť“ na svadbe v Káne, Ježišovo učenie počas jeho pôsobenia, bolesť kríža či nádej vo víťazstvo vzkriesenia…

Prosme dnes Boha, aby nám dal milosť milovať ho každým dňom plnšie, celým srdcom. Aj my máme možnosť sa s Ním stretávať, počúvať ho a uchovávať si všetky jeho Slová vo svojom srdci, tak ako Panna Mária.

Priatelia, prajem Vám dnes požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie