Sviatok Sv. Marka evanjelistu

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.
Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“
Mk 16, 15-20

Zamyslenie:

Prežívame rok Božieho slova, aj dnešné evanjelium je pre nás jedným zo živých prameňov pre šírenie Božieho slova a  Sv. Marek – mladý evanjelista je tým skutočným vzorom odvážneho, pokorného a múdreho ohlasovateľa evanjelia.

Pri skúmaní života Sv. Marka ma veľmi zaujala jedna príhoda z misie v Alexandrii (Egypte), pri ktorej si po príchode z dlhej a namáhavej cesty Sv. Marek dáva opraviť svoju poškodenú obuv u pohanského obuvníka Aniana. Sv. Marek využíva hneď prvú príležitosť po vylodení a ako prvému jemu ohlasuje evanjelium, následne tento obuvník Anian sa dáva pokrstiť aj s celou svojou rodinou, dokonca neskôr sa dielo spásy u tohto obráteného obyčajného obuvníka ďalej buduje a stáva sa významným biskupom v Alexandrii.

Aj dnešný moderný svet potrebuje takýchto zapálených, odvážnych a písma znalých šíriteľov Božieho slova. Aj dnes nám Pán ponúka „pracovnú zmluvu“ alebo „zmluvu o dielo“, aby sme počnúc naším krstom, pokračujúc životom ovocie prinášajúceho veriaceho človeka, uzavreli s Ním veľmi výhodnú zmluvu – zmluvu o dielo našej spásy, ktorej odmenou bude spása našej duše vo večnosti.

Začína obdobie jari, čas, keď sa všetko okolo nás dynamicky prebúdza k životu, okolitá fauna aj flóra sa pripravuje na to, aby priniesla hojnú úrodu, resp. nádej na nový život. Prebuďme aj my v sebe živé korene našej viery. Nebojme sa obetovať svoj čas, svoje sily a svoj um, ísť a ohlasovať svojím praktickým životom vieru pre svojich blízkych, do našich spoločenstiev a pre budúce generácie. Mnohokrát postačuje jednoduchý úkon, napr. v pracovnom kolektíve sa pred jedlom prežehnať, krátko sa pomodliť, v škole pomôcť, vysvetliť učivo slabšiemu spolužiakovi či spolužiačke alebo ochotne sa zapájať do aktivít a udalostí vo svojom farskom spoločenstve, či radostne pomáhať trpiacim, chorým alebo ľuďom v núdzi.

Každý jeden z nás dostal od Nebeského Otca určité talenty, schopnosti – je na každom z nás, aby sme ich čo najlepšie využili a znásobili a priniesli hojnú úrodu počas svojho pozemského života. Duch Svätý tvorivý je nám vo všetkých dňoch vždy nápomocný a ochraňuje nás.

Aplikácia:

1/ Mám skutočný záujem stať sa aktívnym šíriteľom Božieho slova v prostredí, v ktorom žijem?

2/ Uvedomujem si svoje talenty, ktoré som dostal od Pána ? Využívam ich na svoju spásu?

Ján

ženatý, ekonóm, 46 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie