Zamyslenia

Sviatok Sv. Marka evanjelistu

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.
Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“
Mk 16, 15-20

Zamyslenie:

Prežívame rok Božieho slova, aj dnešné evanjelium je pre
nás jedným zo živých prameňov pre šírenie Božieho slova a  Sv. Marek – mladý
evanjelista je tým skutočným vzorom odvážneho, pokorného a múdreho ohlasovateľa
evanjelia.

Pri skúmaní života Sv. Marka ma veľmi zaujala jedna príhoda
z misie v Alexandrii (Egypte), pri ktorej si po príchode z dlhej a namáhavej
cesty Sv. Marek dáva opraviť svoju poškodenú obuv u pohanského obuvníka Aniana.
Sv. Marek využíva hneď prvú príležitosť po vylodení a ako prvému jemu ohlasuje evanjelium,
následne tento obuvník Anian sa dáva pokrstiť aj s celou svojou rodinou, dokonca
neskôr sa dielo spásy u tohto obráteného obyčajného obuvníka ďalej buduje a stáva
sa významným biskupom v Alexandrii.

Aj dnešný moderný svet potrebuje takýchto zapálených,
odvážnych a písma znalých šíriteľov Božieho slova. Aj dnes nám Pán ponúka „pracovnú
zmluvu“ alebo „zmluvu o dielo“, aby sme počnúc naším krstom, pokračujúc životom
ovocie prinášajúceho veriaceho človeka, uzavreli s Ním veľmi výhodnú
zmluvu – zmluvu o dielo našej spásy, ktorej odmenou bude spása našej duše
vo večnosti.

Začína obdobie jari, čas, keď sa všetko okolo nás dynamicky
prebúdza k životu, okolitá fauna aj flóra sa pripravuje na to, aby
priniesla hojnú úrodu, resp. nádej na nový život. Prebuďme aj my v sebe živé
korene našej viery. Nebojme sa obetovať svoj čas, svoje sily a svoj um, ísť
a ohlasovať svojím praktickým životom vieru pre svojich blízkych, do našich
spoločenstiev a pre budúce generácie. Mnohokrát postačuje jednoduchý úkon,
napr. v pracovnom kolektíve sa pred jedlom prežehnať, krátko sa pomodliť, v škole
pomôcť, vysvetliť učivo slabšiemu spolužiakovi či spolužiačke alebo ochotne sa zapájať
do aktivít a udalostí vo svojom farskom spoločenstve, či radostne pomáhať
trpiacim, chorým alebo ľuďom v núdzi.

Každý jeden z nás dostal od Nebeského Otca určité talenty,
schopnosti – je na každom z nás, aby sme ich čo najlepšie využili a znásobili
a priniesli hojnú úrodu počas svojho pozemského života. Duch Svätý tvorivý je
nám vo všetkých dňoch vždy nápomocný a ochraňuje nás.

Aplikácia:

1/ Mám skutočný záujem stať sa aktívnym šíriteľom Božieho slova v prostredí, v ktorom žijem?

2/ Uvedomujem si svoje talenty, ktoré som dostal od Pána ? Využívam ich na svoju spásu?

Ján

ženatý,
ekonóm, 46 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie