Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Evanjelium:

Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům.“ Lk 6, 17. 20-26

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si připomeneme “blahoslavenství” a ” bědy”: “Blahoslavení jste, když vás lidé nenávidí (…) kvůli Synu člověka. (…) Ale běda vám, kteří se nyní smějete, (…) neboť se budete rmoutit a plakat.” (Lk 6, 22-26). Věrnost Kristu a jeho evangeliu může způsobit, že budeme odmítnuti, uráženi médii a nenáviděni, jako Krista nenáviděli ti, kdo ho ukřižovali. Někdo si může myslet, že je to způsobeno nedostatkem víry, ale možná je to nakonec jen nedostatek rozumu. Skutečně se zdá, že náš svět odmítá myslet a být svobodný. Jsme ponořeni do touhy po požitcích a bohatství; ponořeni do konzumu; zaslepeni libertariánskou indoktrinací plnou planých a prázdných slov, která zatemňují naše osobní normy a hodnoty a opovrhují učením Církve a Krista, což je jediný směr myšlení, který právě teď jde skutečně proti proudu. Navzdory tomu nás však Pán-Ježíš stále povzbuzuje: ” Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům.” (Lk 6,22-23).

Svatý Jan Pavel II. v encyklice Fides et Ratio napsal: “Víra podněcuje rozum, aby opustil svou izolaci a ochotně se zasazoval o to, co je krásné, dobré a pravdivé.” Křesťanská zkušenost nám ve svých svatých ukazuje pravdivost evangelia a těchto slov Svatého otce. V konfrontaci se světem, který se oddává neřesti a sobectví jako jedinému zdroji štěstí, nám Ježíš ukazuje jinou cestu: štěstí Božího království, které náš svět tak těžko přijímá, až ho nenávidí a odmítá. Křesťané uprostřed všech pokušení, která tento “snadný život” nabízí, vědí, že jedinou cestou je láska, kterou nám Kristus ukázal na kříži, cesta věrnosti Otci. Víme, že těžkosti by nás neměly odradit. Pokud skutečně hledáme svého Pána, tak jsou určená pro nás slova: “radujte se v ten den a skákejte radostí” (srov. Lk 6,23).

Myšlenky, pojící se s dnešním evangeliem

“Samo Milosrdenství chce, abys byl milosrdný, sama Spravedlnost chce, abys byl spravedlivý. Tak se Stvořitel zjeví ve svém vlastním stvoření a Boží obraz může zazářit v zrcadle lidského srdce.” (Mt 24,7). (Svatý Lev Veliký)

“Kázání na hoře je adresováno celému světu, celé přítomnosti i budoucnosti, a lze mu porozumět jen tehdy, když následujeme Ježíše a doprovázíme ho na jeho cestě.” (Sv. Jan) (Benedikt XVI.)

“Blahoslavenství, které nám bylo přislíbeno, nás staví před rozhodující morální volby. Vybízí nás, abychom očistili svá srdce od špatných pudů a hledali především lásku k Bohu (…)” (Katechismus katolické církve, č. 1723).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie