Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle – přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Někteří z učitelů Zákona si však pomyslili: „Ten člověk se rouhá!“ Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: „Proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější – říci: `Odpouštějí se ti hříchy’, nebo říci: `Vstaň a choď’? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy“ – řekl ochrnulému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!“ A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem. (Mt 9, 1-8)

Zamyšlení:

Dnes se setkáváme s jedním z mnoha evangelních důkazů milosrdné dobroty Pána. Všechny podobné důkazy zachycené v evangeliu mají něco společného: jsou bohaté na významy a detaily. Ježíšův soucit, milosrdenství, se realizuje ve vzkříšení mrtvých nebo uzdravení malomocného, když odpouští hříšné ženě a přináší uzdravení mnoha neduhů. Dnešní evangelium je příkladem Spasitelova milosrdenství, a to ve dvou různých aspektech současně: sklání se pro zázrak uzdravení k nemoci těla a nemoci duše člověka. A důležitější je duše, proto s ní Ježíš začíná. Ví, že nemocný již činil pokání za své hříchy, vidí jeho víru a víru těch, kdo ho přinášejí, a říká: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Proč začíná zrovna takto, aniž by byl o odpuštění hříchů požádán? Samozřejmě Kristus ví, na co a jak ochrnulý myslí, a ví, že toto teď ocení nejvíc, protože když se setká s Ježíšovou svatostí, mohl by se cítit zmatený a stydět se za své vlastní chyby a mít strach. A toto vše by mu mohlo bránit v uzdravení. Pán ho tedy chce nejprve uklidnit. Ježíš se nehledí na to, že okolo někteří učitelé zákona ve svých srdcích reptají. Není to jediný rozměr Ježíšových činů v době jeho působení na zemi, ale je to neoddělitelná součást jeho poselství; chce ukázat, že přišel s nabídkou milosrdenství vůči hříšníkům. A tak se stává, že zatímco ti, kdo jsou zaslepeni svou pýchou, myslí na sebe, jako by byli pouze oni ti spravedliví a nemohou proto přijmout Ježíšovo milosrdné slovo, pak ti, kteří se upřímně považují za hříšníky, jeho účinek přímo pocítí. Milosrdenství spočine na těch, kterým Bůh blahosklonně odpouští, jelikož o odpuštění stojí, prosí o něj. V tomto případě jde božské milosrdenství ještě dále: nejen, že odpouští hříchy, ale fyzicky uzdravuje nemohoucího: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!“ Ježíš chce, aby radost hříšníka byla úplná.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie