Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Matouše

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!’ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“ Když Ježíš skončil tyto řeči, vzdálil se z Galileje a odešel do judského území na druhou stranu Jordánu. (Mt 18,21-19,21)

Zamyšlení:

Já se dnes ptám kolikrát musím odpustit přestupky svého bratra nebo sestry? Jako bych se ptal: tyto osoby, které tak moc miluji, mají také své stinné stránky a rozmary, které mě trápí a obtěžují takřka den co den… Pane, jak dlouho se s tím vším mám jen smiřovat? A Ježíš odpovídá lekcí trpělivosti. Ve skutečnosti se oba služebníci v evangeliu shodují, když volají s prosbou o strpení. Ale zatímco nestoudnost toho ničemného, který dal svého spolubratra za pár stříbrných mincí uvěznit, vyvolává jeho morální a ekonomický krach. Králova shovívavost při záchraně dlužníka, jeho rodiny a jeho majetku ukazuje velikost osobnosti panovníka a přináší posluchačům Božího slova důvěru v jeho soud. Reakce krále v Ježíšových slovech nám připomíná žalm, který zní: Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Pane?” a pokračuje “Ale u tebe je odpuštění.” Evidentně se musíme postavit proti nespravedlnosti energicky, pokud je to nutné (jinak by to bylo známkou apatie nebo zbabělosti), ale rozhořčení je zdravé jen tehdy, když zde není sobectví a hněv, nýbrž naše přímá touha bojovat za pravdu. Autentická trpělivost nás přivádí k milosrdnému smíření s rozporem, slabostí, nepříjemnostmi, sem tam obtěžujícími osobami nebo událostmi. Být trpělivý se rovná ovládnout sám sebe. Náchylní nebo násilní lidé nemohou být trpěliví, protože ani na chvíli nepřemýšlejí nad tím, jak mohou jednat, aniž by dominovali sami nad sebou. Trpělivost je křesťanská ctnost, je utvářena zkušeností, z níž víme, že jsme všichni slabí a hříšníci. Trpělivostí podle Petra v jeho listu můžeme dojít spásy. Kolikrát nám totiž ve zpovědnici odpustila Boží trpělivost? Sedmkrát? Sedmdesátsedmkrát? Pravděpodobně mnohem vícekrát!

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie