Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

Evangelium:

Ježíš se rozhodl, že půjde do Galileje. Potkal Filipa a vyzval ho: “Pojď za mnou!” Filip pocházel z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip potkal Natanaela a řekl mu: “Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta.” Natanael mu namítl: “Může z Nazareta vzejít něco dobrého?” Filip odpověděl: “Pojď a podívej se!” Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: “To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.” Natanael se ho zeptal: “Odkud mě znáš?” Ježíš mu odpověděl: “Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem.” Natanael mu na to řekl: “Mistře, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!” Ježíš mu odpověděl: “Proto věříš, že jsem ti řekl: `Viděl jsem tě pod fíkovníkem’? Uvidíš ještě větší věci.” A dodal: “Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.” (Jan 1,43-51)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nám Filip dává důležitou lekci, když žádá Natanaela, aby s ním šel na setkání s Mistrem, protože se jako všichni opravdoví přátelé chce podělit o poklad, který objevil: “Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta” (J 1,45). Netrpělivě se chce podělit o Ježíšovo bohatství s ostatními, aby i oni mohli být požehnáni pokladem, který přichází ke všem, kdo potkají Ježíše Krista. Nikdo není schopen naplnit srdce člověka štěstím a pokojem, pouze živý Ježíš. Když ve svém životě zakoušíme jeho lásku, pokoj a požehnání, toužíme se o něj dělit. Tato nepokojná touha podělit se s druhými o to, co máme, je původem povolání křesťanského apoštola. V určitém okamžiku našeho života nás Ježíš vyzývá, abychom doširoka rozprostřeli své sítě. Když tak činí, říká každému z nás, že se musíme stát rybáři lidí, protože lidé na světě Boha velmi potřebují a náš společný hlad po duchovním naplnění, pravdě a štěstí může uspokojit jedině Ježíš Kristus. “Jedině Ježíš Kristus pro nás znamená všechno (…). Šťastný člověk, který na něj čeká!” (sv. Ambrož). Nemůžeme dávat to, co nemáme. Než tedy můžeme druhým vyprávět o Mistrovi, musíme se s Ním již setkat a poznat Ho. Teprve když Ho dobře známe a dovolíme Mu, aby vstoupil do našeho života a řídil ho, můžeme se o Něj dělit s ostatními, jako to udělal Filip a jako to dělali Jeho učedníci v průběhu dějin. K tomu patří též nutnost poznat Ježíše jako Pána svého života, poznat Ho jako přítele, rozmlouvat s Ním a přijmout Ho tak úplně, že můžeme prohlásit: “Ježíš je Pánem našeho života: “Mistře, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!” (J 1,49). Musíme Ho přijímat v Eucharistii, sdílet s Ním svou vděčnost a své touhy v každodenní modlitbě a pozorně naslouchat Jeho slovům o odpuštění. To vše nám pomůže poznat Ho natolik dobře, abychom o Něm mohli mluvit s druhými tak, aby nám rozuměli, aby i oni mohli objevit onu důvěrnou radost ze setkání s naším Pánem, zakusit pravý pokoj a začít Ho milovat stejně jako my.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie