Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE

Evangelium:

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé
pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtilele, druzí za Eliáše, jiní za
Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon
Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi,
Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti
říkám: Ty jsi Petr ‒ Skála ‒ a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji
nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno
na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“
(Mt 16,13-19)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes slavíme svatořečení “jednoho z největších pontifiků, kteří kdy poctili římský stolec
(…). Jeho pontifikát (5. století) trval více než 21 let a byl bezesporu jedním z
nejvýznamnějších v dějinách církve” (Benedikt XVI.). Kromě různých akcí ve prospěch
míru, jako byla ochrana Říma před nájezdy barbarů, vynikl pontifik svatý Lev Veliký tím, že
na Chalcedonském koncilu (r. 451) zazněl jeho hlas na obranu dvou Kristových
přirozeností – lidské a božské. Koncilní otcové ho ocenili slovy: “Petr promluvil ústy Lva.”
Dnešní evangelium je výmluvné. Otázka Ježíše Krista po jeho vlastní identitě ukazuje
Mistrovu pedagogickou vytříbenost. Chce své učedníky přivést k pravdě, která je na hony
vzdálená lidským názorům přirovnávajícím Ježíše z Nazareta k jednomu z velikánů
judaismu. V souladu se svým impulzivním duchem Petr rychle odpovídá: “Ty jsi Mesiáš,
Syn živého Boha.” (Mt 16,16). Šimon nemluví o Ježíši jako o velkém muži; to by
znamenalo, že říká velmi málo, neříká pravdu. Ujišťuje o božském postavení Muže,
kterého následuje. A Ježíš mu to potvrzuje a zároveň mu vysvětluje, že jeho odpověď
přesahuje jeho lidské schopnosti: pochází shůry! Stejně se otázka: “Ale za koho mě
pokládáte vy?” (Mt 16,15) pokládá každému z nás. Papež Lev Veliký řekl, že Petrovo
vyznání víry je skálou, na níž spočívá církev. Stejně tak bychom bez pomoci shůry nemohli
být jednoduše Kristovými učedníky. Ježíš je jistě úžasný člověk, duchovní průvodce,
prorocký hlas… ale k tomu, abychom se stali jeho učedníky, je třeba v něj “uvěřit”. Jen tak
je možné stát se učedníkem, a to na základě víry. S Petrem se k víře v Ježíše hlásíme,
protože, jak říká papež František: “Miluje tě, dal svůj život, aby tě zachránil, a nyní žije
každý den po tvém boku, aby tě osvítil, posílil a osvobodil.”

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie