Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich,
znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v
Zákoně největší?“ Odpověděl mu: “Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ ( Mt 22,34-40)

Podcast:

Zamyšlení:
Dnes se učitel Zákona ptá Ježíše: “Mistře, které přikázání v Zákoně je největší?”
Nejdůležitější je první přikázání. Odpověď však mluví o prvním a druhém přikázání. Dva
neoddělitelné kruhy, zlaté a stříbrné. Pán nás zavádí do hlubin křesťanské katecheze,
protože “na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci” (Mt 22,40). To by mohlo
vysvětlit klasický komentář dvou dřev Pánova kříže: vzpřímený trám zapíchnutý do země
je vertikála, hledící k nebi směrem k Bohu. Příčné břevno představuje horizontálu, tedy
vztahy s bližními. V tomto obraze je také první a druhý. Horizontální břevno by bylo na
úrovni země, kdybychom neměli břevno vertikální. Čím více tedy toužíme pozvednout
úroveň naší služby druhým horizontálně, tím výše musí jít naše láska k Bohu. Jinak se nás
snadno zmocní skleslost, nestálost, vyžadování jakýchkoli kompenzací. Svatý Jan od
Kříže říká: “Čím více duše miluje, tím dokonalejší je ve své lásce, a z toho vyplývá, že
duše, která je již dokonalá, je, můžeme-li to tak říci, celá láska, všechny její činy jsou
láska, všechny její síly a energie jsou zaměstnány láskou.” Svatí, které známe, nám
umožňují vidět, jak se ve skutečnosti jejich láska k Bohu projevuje mnoha různými
způsoby a dává jim velkou iniciativu, když jde o pomoc bližním. Prosme dnes Matku Boží,
aby nás naplnila touhou překvapovat našeho Pána skutky a slovy lásky. Tak bude naše
srdce schopno najít způsob, jak překvapit ty, kdo žijí a pracují vedle nás, nějakou milou
maličkostí; a to nejen ve zvláštní sváteční dny. Vždyť to umí každý. Překvapujte druhé!
Praktický způsob, jak méně myslet na sebe.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

“Chcete, abych vám řekl, proč a v jaké míře je třeba milovat Boha. Odpovídám:
Důvodem, proč milovat Boha, je Bůh sám, a mírou je milovat bez míry.” (Bernard z
Clairvaux)

“Nic by nemělo být přednější než služba Bohu. Taková podřízenost Bohu není pro
stvoření ničivá. Stvoření je nastaveno tak, že k tomuto klanění vybízí. Rytmus našeho
života správně vibruje jen tehdy, je-li prodchnut touto silou.” (Benedikt XVI.)

“Klanět se Bohu, to znamená v úctě a naprosté podřízenosti uznat ´nicotnost tvora´,
který existuje pouze skrze Boha. Klanět se Bohu znamená chválit ho a velebit tak jako
Maria v Magnificat a pokořit se tím, že s vděčností vyznáváme, jak veliké věci učinil, a že
jeho jméno je svaté. Klanět se jedinému Bohu osvobozuje člověka od sebelásky, od
otroctví hříchu a modloslužby světa.” (Benedikt XVI.) (Katechismus katolické církve, č.
2097)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie