Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nezabiješ.‘ Kdo by zabil propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře.“ (Mt 5,20-26)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nás Pán vyzývá k obrácení, když mluví o tom, co se děje v našich srdcích. Přikázání říká „Nezabiješ“ (Mt 5,21), ale Ježíš nám připomíná, že existují i jiné způsoby, jak v druhých lidech zabít život. Život v druhých můžeme zabíjet tím, že vůči nim v srdci chováme velký hněv nebo se k nim nechováme uctivě.

Pán nás vyzývá, abychom byli čestnými lidmi: „Nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem“ (Mt 5, 24), tj. víra, kterou vyznáváme při slavení liturgie, by měla přecházet do našeho každodenního života a ovlivňovat to, jak žijeme. Ježíš nás tedy žádá, abychom se smířili se svými nepřáteli. Prvním krokem na cestě ke smíření je modlit se za své nepřátele, jak to žádal Ježíš. Pokud nám to připadá obtížné, je dobré si připomenout a v duchu si představit Ježíše, jak umírá za ty, které nemáme rádi. Pokud nám druzí vážně ublížili, modleme se za uzdravení bolestných vzpomínek a milost odpuštění. Při modlitbě požádejte Pána, aby se s vámi vrátil v čase do doby a na místo zranění a nahradil vaše zranění jeho láskou, abyste mohli svobodně odpustit.

Jak napsal papež Benedikt XV.I: „Chceme-li se mu představit, musíme také udělat krok k setkání s druhým. Abychom to dokázali, musíme se naučit velkou lekci odpuštění: nesmíme nechat ve své duši působit hlodání zášti, ale musíme otevřít své srdce velkorysému naslouchání druhým, otevřít své srdce k jejich pochopení, případně k přijetí jejich omluvy a k velkorysému nabídnutí té své.“

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

„Nic nás nedělá tak podobnými Bohu jako ochota odpouštět.“ (Svatý Jan Zlatoústý)

„Kéž nám Pán v této postní době dá milost naučit se poznávat vlastní hříšnost, každý ve své samotě, a modlit se: slituj se nade mnou, Pane, pomoz mi pocítit stud a dej mi milosrdenství, abych byl milosrdný k druhým.“ (Mt 24,15) (papež František)

„Již v horském kázání Ježíš zdůrazňuje obrácení srdce: smířit se s bratrem dřív, než člověk přinese oběť na oltář, mít lásku k nepřátelům a modlit se za pronásledovatele, modlit se k Otci ´ve skrytosti´ (Mt 6,6), neplýtvat slovy, odpouštět z hloubi srdce v modlitbě, mít čisté srdce a hledat nebeské království. Takové obrácení je zcela zaměřeno k Otci: je synovské.“ (Katechismus katolické církve, č. 2608)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie