Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Evanjelium:

Král Herodes uslyšel o Ježíšovi, neboť jeho jméno se stalo známým. Říkalo se, že Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto že v něm působí zázračné síly. Jiní říkali: „Je to Eliáš,“ jiní zase: „Je to prorok – jako jeden z proroků.“ Když to Herodes uslyšel, řekl: „Jan, kterého jsem dal stít, byl vzkříšen.“ Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra!“ Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl před Janem strach. Znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce: „Požádej mě, oč chceš, a dám ti to!“ A pod přísahou jí mnoho slíbil: „O cokoli požádáš, dám ti to, i kdyby to byla polovina mého království!“ Ona vyšla ven a zeptala se matky: „Co bych si měla žádat?“ Ta odpověděla: „Hlavu Jana Křtitele.“ Hned se tedy rychle vrátila ke králi a žádala si: „Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a sťal ho ve vězení, přinesl jeho hlavu na míse a dal ji dívce a dívka ji dala své matce. Když o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu. (Mk 6,14-29)

Podcast:

Zamyšlení:

V dnešním úryvku z Markova evangelia se dozvídáme o Ježíšově pověsti – známé díky jeho učení a zázrakům. Jeho pověst byla taková, že někteří říkali, že je to vlastně Jan Křtitel, Ježíšův příbuzný a předchůdce, který vstal z mrtvých. To si myslel i Herodes, který nařídil Janovu smrt. Ale tento Ježíš byl mnohem víc než ostatní Boží muži: mnohem víc než Jan; mnohem víc než kterýkoli z proroků, kteří mluvili ve jménu Všemohoucího: Byl to Syn Boží, který se stal člověkem, dokonalým Bohem a dokonalým člověkem. Tento Ježíš – přítomný mezi námi – nám jako člověk může rozumět a jako Bůh nám může dát vše, co potřebujeme. Jan, předchůdce, který byl Bohem poslán před Ježíšem, svou mučednickou smrtí Ježíše předešel. Byla to stejně jako u Ježíše nespravedlivá smrt, kterou muži, jenž byl světcem, způsobil tetrarcha Herodes, možná proti své vlastní vůli, protože si ho, jak víme z Písma, vážil a rád mu naslouchal. Jan se ke králi vyjádřil jasně a rozhodně, když kritizoval jeho chování, které si zasloužilo odsouzení, protože nebylo dovoleno, aby se oženil s Herodiadou, manželkou svého bratra. Herodes pak přijal žádost Herodiadiny dcery, kterou přiměla její matka, když jí na hostině – po tanci, který krále tolik oslnil – s přísahou před svými hosty slíbil, že jí dá, o co požádá. “Co bych si měla žádat?” položila otázku matce, která jí odpověděla: “Hlavu Jana Křtitele”. Kralevice pak dala Křtiteli setnout hlavu. Byla to jistě přísaha, která Heroda ale nijak nezavazovala, protože to byla věc zlá, proti veškeré spravedlnosti, přirozenému zákonu i svědomí. Zkušenost nás opět učí, že každá ctnost musí být vždy spojena se všemi ostatními a všechny dohromady musí organicky růst jako prsty ruky. A tak, když člověk podlehne nějaké neřesti a nebojuje o ctnosti, brzy ji budou následovat další.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie