Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Neboť jakou dá člověk náhradu za svou duši? Kdo by se však styděl za mě a za má slova před tímto nevěrným a hříšným pokolením, za toho se bude stydět také Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“ A řekl jim: „Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí, že Boží království přišlo v celé (své) slávě.“ (Mk 8,34-9,1)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium hovoří o dvou tématech naší doby: o kříži, který musíme každý den nést, a o jeho ovoci, tedy o Životě s velkým písmenem na počátku slova, o Životě nadpřirozeném a věčném. Když při mši svaté přichází v liturgii slova na řadu evangelium, povstaneme a dávám tím na srozuměnou svůj postoj, který vyjadřuje, že se chceme řídit jeho učením. Ježíš nám říká, abychom zapřeli sami sebe, abychom nenásledovali “rozkoš svých rozmarů” – jak tvrdí žalmista – nebo, jak cituje svatý Pavel, abychom se zbavili “klamné chtivosti”. Vzít na sebe vlastní kříž znamená přijmout drobné nepříjemnosti a překážky, umrtvení, která nás na cestě potkávají každý den. Může nám pomoci to, co Ježíš řekl v chrámu: “Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více.” (J 15,1-2). Pečlivý zahradník hýčká své hrozny, aby nesly to nejlepší víno! Ano, chceme následovat svého Pána! Ano, jsme si vědomi, že Otec nám chce pomoci, aby ratolest našeho života nesla v pozemském životě hojné ovoce, z něhož se později budeme moci těšit v životě věčném. Svatý Ignác provázel svatého Františka Xaverského slovy dnešního textu: “Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Neboť jakou dá člověk náhradu za svou duši” (Mk 8,36). Po právu je svatým patronem misií. Se stejnou myšlenkou v mysli můžeme číst poslední kánon Kodexu kanonického práva (č. 1752): “(…) a majíce před očima spásu duší, která vždy musí být v církvi nejvyšším zákonem”. A svatý Augustin má také svou slavnou poučku: “Animam salvasti, animam tuam praedestinasti”, což by se dalo přeložit jako: “Zachránil-lis duši bližního, zajistil jsi tím spásu vlastní”. Kdo se s opravdovou horlivostí věnuje spáse duší, má tak dobré důvody doufat ve věčný život. Výzva je zcela jasná. Panna Maria, Matka Boží milosti, nám pomáhá jít na této cestě vpřed.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie