Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 9. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

Když Ježíš učil v chrámě, řekl: „Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův? Vždyť sám David pravil v Duchu Svatém: `Řekl Hospodin mému Pánu: Zasedni po mé pravici, dokud ti nepoložím tvé nepřátele pod nohy.‘ Sám David ho nazývá Pánem, jak tedy může být jeho synem?“ A lidé ve velkém počtu mu rádi naslouchali. (Mk 12,35-37)

Zamyšlení:

Judaismus dodnes tvrdí, že Mesiáš musí být „synem Davidovým“, který musí zahájit nový věk Božího království. My křesťané „víme“, že Mesiášem, synem Davidovým, je Ježíš Kristus a že jeho království již začalo – jako semeno, které klíčí, roste a přináší plody – a stane se viditelnou a velkolepou skutečností, až se Ježíš na konci časů vrátí. Ale již nyní je Ježíš Synem Davidovým a umožňuje nám žít „v naději“ tím, že se těšíme z výhod podílu na mesiášském království. Titul „Syn Davidův“ aplikovaný na Ježíše Krista tvoří součást páteře evangelia. Při Zvěstování Panně Marii se jí dostalo tohoto poselství: „Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ (Lk 1,32-33). Chudáci, kteří prosili Ježíše, aby je uzdravil, říkali: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ (Mt 24, 12). Když Ježíš slavnostně vstoupil do Jeruzaléma, byl oslavován: „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech!“ (Mk 11,10). Velmi stará kniha Didaché děkuje Bohu „za svatou vinici Davida, tvého služebníka, kterou jsme poznali skrze Ježíše, tvého služebníka.“ Ježíš však není jen syn Davidův, ale také Pán. Slavnostně to potvrzuje citací davidova Žalmu 110. Židé to nemohou pochopit: není přece možné, aby Davidův syn byl zároveň „Pánem“. Svatý Petr, svědek Ježíšova zmrtvýchvstání, jasně viděl, že Ježíš byl ustanoven „Pánem Davidovým“, protože „Bratři, budiž mi dovoleno, abych k vám bez okolků promluvil o praotci Davidovi. Ten umřel a byl pohřben, a jeho hrob máme u nás až dodneška. Toho Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme toho svědky.“ (Sk 2,29-32). „Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn“, jak ho pojmenovává svatý Pavel (srov. Ř 1,3-4), se stal přitažlivým centrem všech lidských srdcí, a tak nás k sobě jemně přitahuje, již nyní vykonává svou vládu lásky, která se cele odevzdala, nad všemi lidmi, kteří se k němu obracejí v důvěře s láskou.

    

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie