Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

Evangelium:

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ‘Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!’ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch Svatý. Od Ducha Svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: “Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.” Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: “On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.” (Lk 2, 22-35)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je staré proroctví zastíněno a uvolňuje cestu novému: Ten, kterého ohlásil král David, když psal a zpíval své žalmy o Mesiáši, konečně vstoupil do Božího chrámu! Dnes je ten velký den, kdy ten, kterého svatý Lukáš nazývá Simeon, brzy opustí tento svět temnoty, aby vstoupil do vidění věčného Světla: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“. Také my, kteří jsme Boží svatyní, v níž přebývá jeho Duch (srov. 1 Kor 3,16), musíme být bdělí, abychom Ježíše přijali do svého nitra. Máme-li dnes radost z přijetí Eucharistie, prosme Marii, Boží Matku, aby se nás zastala u svého Syna: ať je staré já svlečeno a nové obléknuto (srov. Kol 3,10), abychom mohli obnovit celou svou bytost a stát se novými proroky, kteří budou celému světu hlásat přítomnost Boha, třikrát svatého, Otce, Syna a Ducha svatého! Buďme spolu se Simeonem proroky, kteří usmrtili své “staré já”! Jak řekl svatý Jan Pavel II: “Plnost Ducha Božího je doprovázena (…) především onou vnitřní disponibilitou, která vychází z víry. Starý Simeon, ‘spravedlivý a zbožný muž’, na němž ‘spočinul Duch svatý’, to pocítil ve chvíli Ježíšova představení v chrámu.”

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie