Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Evangelium:

(Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům,) řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se.“ Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. (Mk 16,15-20)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes, v den Nanebevstoupení Páně, si znovu připomínáme „poslání“, které nám bylo svěřeno: „A vy jste toho svědky“ (Lk 24,48). Boží slovo je živé i dnes: „Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země.“ (Sk 1,8). Také dnes je aktuální a naléhavá poptávka po Božím slově: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,19); „A řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“ (Mk 16,15).

V této slavnosti silně zaznívá pozvání našeho Mistra – zabaleného do našeho lidství -, který dokončuje své poslání na tomto světě, a zároveň nás opouští, aby usedl po Otcově pravici a seslal nám sílu shůry, Ducha Svatého. Nemohu si však nepoložit otázku: – Jedná Pán skrze mne? Jaká znamení jsou připojena k mému svědectví?

Naše znamení musí být oheň, který v nás hoří, oheň, který -jako u proroka Jeremiáše- nelze zastavit: Boží slovo je živé. A člověk má chuť říct: „Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu králi, zpívejte!“ (Ž 47,2.6-7).

Jeho království klíčí v lidských srdcích, ve vašem srdci, jako semínko, které se chystá přinést plody. – Zpívejte, tančete pro svého Pána. A pokud to neumíte, vložte si do úst slovo, dokud nepronikne do vašeho srdce: -Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, dej mi ducha moudrosti a zjevení, abych tě mohl poznat. Vrhni své světlo na oči mého srdce, abych pochopil očekávání, které mi ukazuješ, bohatství slávy, kterou máš pro mě připravenou, a velikost své moci, kterou jsi projevil Kristovým vzkříšením.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie