Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 1. POSTNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního‘ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,43-48)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium nás vybízí k nejdokonalejší lásce. Láska chce druhým dělat dobře a v tom spočívá naše osobní naplnění. Nemilujeme kvůli sobě, ale kvůli tomu, abychom dobře činili bližnímu, a tím se zdokonalujeme jako osoby. II. Vatikánský koncil řekl: „člověk nemůže plně nalézt sám sebe jinak než upřímným darováním sebe sama“. Právě to měla na mysli svatá Terezie od Dítěte Ježíše, když mluvila o „obětování našeho života“. Láska je lidským povoláním; celé naše chování, abychom byli skutečně lidští, musí být výrazem skutečnosti našeho bytí a zároveň naplňovat naše povolání k lásce. Svatý Jan Pavel II. napsal: „Člověk nemůže žít bez lásky. Zůstává bytostí, která je sama pro sebe nepochopitelná, jeho život je nesmyslný, pokud se mu nezjeví láska, pokud ji neprožije a neučiní ji vlastní, pokud se na ní vnitřně nepodílí.“ Láska má svůj základ a dosahuje své nejvyšší podoby v Boží lásce v Kristu. Jsme pozváni k dialogu s Bohem. Existujeme z lásky k Bohu, který nás stvořil, a z Boží lásky, která nás udržuje v životě, „neboť člověk by neexistoval, kdyby nebyl stvořen Boží láskou a neustále jí uchováván; a nemůže žít plně podle pravdy, pokud tuto lásku svobodně neuznává a nevěnuje se svému Stvořiteli“ (II. vatikánský koncil); to je nejdůležitější důvod jeho důstojnosti. Jinými slovy, lidská láska musí zůstat v péči Boží lásky, odkud pochází, kde nachází svůj odraz a přivádí ji k plnosti. Proto láska, je-li skutečně lidská, miluje Božím srdcem a může obejmout i svého nepřítele. V opačném případě člověk skutečně nemiluje. Do té míry, že se náročnost našeho upřímného darování sebe sama stává božským přikázáním: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“. (Mt 5,48).

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

    „Ó můj Pane, jak jsi dobrý.“ (Svatá Terezie od Ježíše)

    „Milovat své nepřátele, ty, kteří nás pronásledují a způsobují nám utrpení, je těžké a není to ani „dobrý obchod“, protože nás to vyčerpává. Přesto je to cesta, kterou nám Ježíš ukázal a kterou se vydal pro naši spásu.“ (František)

    „Ježíš umřel z lásky k nám, když jsme byli ještě „nepřáteli“ (Řím 5,10). Pán nás žádá, abychom milovali jako on, dokonce i své nepřátele, abychom se stali bližním i toho nejvzdálenějšího, abychom milovali děti a chudé jako jeho samého.“ (Katechismus katolické církve, č. 1825)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie