Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 3. POSTNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.‘ Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: `Bože, buď milostiv mně hříšnému!‘ Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“  (Lk 18,9-14)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nám Kristus představuje dva muže, kteří by se náhodnému pozorovateli mohli zdát téměř totožní, protože jsou na stejném místě a dělají stejnou věc – oba „šli do chrámu, aby se modlili“ (Lk 18,10). Ale kromě zdání sr e na nejhlubší úrovni jejich osobního svědomí oba muži radikálně liší: jeden, farizeus, má lehké svědomí, zatímco druhý, celník, je zmítán pocity viny.

V dnešní době máme tendenci vnímat pocity viny jako něco, co má blízko k psychologické úchylce: trápit se kvůli něčemu. Nicméně vinou zmítaný výběrčí daní odchází z chrámu v lepším stavu, neboť „celník odešel domů ospravedlněn, ne však farizeus“ (Lk 18,14). „Tento pocit viny,“ napsal Benedikt XVI. ještě jako kardinál Ratzinger, „narušuje falešný klid svědomí a dal by se nazvat stížností svědomí proti mé samolibé existenci. Je pro člověka stejně nezbytná jako fyzická bolest, která znamená narušení normálního tělesného fungování.“ Ježíš nás nevede k tomu, abychom věřili, že farizeus nemluví pravdu, když říká, že není „chamtivý, nepoctivý, cizoložný“ (Lk 18,11) a že se postí a dává peníze chrámu, ani k tomu, že výběrčí daní blouzní, když se považuje za hříšníka. To není otázka. Spíše jde o to, že „farizej už neví, že i on má vinu. Má zcela čisté svědomí. Toto mlčení svědomí ho však činí neproniknutelným pro Boha a lidi, zatímco výkřik svědomí, který trápí celníka, ho činí schopným pravdy a lásky. Ježíš dokáže hříšníky pohnout.“ (Benedikt XVI.).

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

„Srdce musí být rozdrceno. Proč se bát, že bude zničeno, když ho rozdrtíte? Tady máte odpověď: Stvoř ve mně čisté srdce, Bože (Ž 51,10). Aby bylo stvořeno čisté srdce, ať je rozdrceno srdce nečisté.“ (sv. Augustin)

    „Jsme vždy připraveni hrát si na neviňátka. Takto v křesťanském životě nepostupujeme vpřed… Před zpovědí i po ní, ve svém životě, ve své modlitbě, jsi schopen obviňovat sám sebe? Nebo je snazší obviňovat druhé?“. (František)

    „Ačkoliv zpověď každodenních vin (všedních hříchů) není nezbytná, církev ji přesto naléhavě doporučuje. Vždyť pravidelná zpověď všedních hříchů nám napomáhá vychovávat svědomí, bojovat proti nezřízeným náklonnostem, dát se Kristem uzdravit a postupovat v životě Ducha. Tím, že častěji přijímáme prostřednictvím této svátosti dar Otcova milosrdenství, jsme vedeni k tomu, abychom byli milosrdní jako on: „Kdo uzná své hříchy a odsoudí je, souhlasí již s Bohem. Bůh odsuzuje všechny hříchy; a odsoudíš-li je i ty, spojuješ se s Bohem. Člověk a hříšník, to jsou dvě rozdílné věci: člověk je Boží dílo, hříšník, je tvé dílo, člověče. Znič, co jsi udělal ty, aby Bůh spasil, co učinil On. Když tě začne mrzet, cos vykonal, tehdy začínají tvé dobré skutky, protože jsi odsoudil své špatné skutky. Dobré skutky začínají uznáním špatných skutků. Konáš pravdu a přicházíš ke Světlu.“ (Katechismus katolické církve, č. 1458)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie