Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 8. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evanjelium:

Učedníci byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš pospíchal před nimi; byli zaraženi a následovali ho s bázní. Vzal si stranou zase svých Dvanáct a začal jim mluvit o tom, co na něj čeká: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům a budou se mu posmívat a plivat na něj a zbičují a zabijí ho, ale po třech dnech vstane.“ Tu k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a na Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ (Mk 10, 32-45)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nás Pán učí jaký má být náš postoj před křížem. Vroucí láska Ježíše k vůli Jeho Otce, k uskutečnění spásy lidstva, každého muže, každé ženy, ho vede, aby se rychle vydal směrem do Jeruzaléma, kde „Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům a budou se mu posmívat a plivat na něj a zbičují a zabijí ho.“ (Mk 10,33-34). I když tomu někdy možná nerozumíme, nebojíme se bolesti a utrpení nebo každodenních zápasů, zkusme se láskyplně spojit s Boží spasitelnou vůlí s nabídkou. Je to nabídka našeho každodenního kříže. Vyznání našich hříchů a přijetí eucharistie zvýší naši lásku k Bohu a naši lásku k druhým takovým způsobem, že budeme schopni potvrdit, že „Můžeme!“ (Mk 10,39), navzdory naší bídě, obavám a hříchům. Ano, budeme schopni vzít náš každodenní kříž a následovat Ho (srov. Lk 9,23) z lásky s úsměvem; ten kříž, který tak dobře známe z našeho běžného, každodenního života: únava v práci, rodinné potíže, vztahy s druhými atd. Pouze pokud každý den obejmeme svůj kříž a zapřeme sebe, abychom sloužili druhým, můžeme se ztotožnit s Kristem, který přišel, „aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ (Mk 10,45). Jan Pavel II. Vysvětlil, že „přijetí Boží vůle Ježíšem vyvrcholilo jeho smrtí na kříži, tedy úplným darováním sebe samého“. Napodobujme tedy Ježíše Krista tím, že budeme neustále proměňovat naši lásku k Němu ve službu pro ostatní lidi: bohaté nebo chudé, vzdělané nebo nevzdělané, mladé nebo staré, bez rozdílu. Kéž to jsou skutky sloužící k tomu, aby se tito naši bližní dostali blíže k Bohu a byli osvobozeni od hříchu.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie