Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

Evangelium:

Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“ (Jan 3,13-17)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium je proroctvím, tedy pohledem do zrcadla skutečnosti, které nám svým obrazem ukazuje pravdu daleko přesahující to, co nám říkají naše vlastní smysly: Kříž, svatý kříž Ježíše Krista je Spasitelův trůn. Proto Ježíš tvrdí: “Tak musí být vyvýšen Syn člověka” (J 3,14). Víme, že Kříž byl nejpotupnějším a nejohavnějším způsobem mučení své doby. Vyvyšovat svatý kříž by tedy bylo jakýmsi cynickým vtipem, kdyby na něm nevisel ukřižovaný Kristus. Kříž bez Vykupitele je čirý cynismus, ale se Synem člověka je kříž novým stromem Moudrosti. Tím, že se Ježíš Kristus “dobrovolně podrobil utrpení” kříže, otevřel podstatu a smysl našeho života: být spolu s ním vyzdvižen na svatý kříž, abychom v obdivuhodné výměně otevřeli svou náruč a své srdce nebeskému Božímu daru. I zde musíme naslouchat Otcovu hlasu, který zazněl z nebes: “Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení” (Mk 1,11). Být s Ježíšem ukřižován a s ním vzkříšen: to je důvod všeho! Je tu naděje, je tu smysl a je tu život! Nejsme šílení, když během velikonoční vigilie co nejslavnostněji, tedy ve velikonočním Exultet, zpíváme chvalozpěv na prvotní hřích: “Ó, šťastná vina! Ó nutná Adamova vina, která nám získala tak velkého Vykupitele!”, který svou bolestí vdechl bolesti nový “význam”. “Pohleďte na strom kříže, kde byl ukřižován Spasitel světa: pojďte a uctěte ho” (z liturgie Velkého pátku). Pokud se nám podaří překonat pohoršení, se kterým se na ukřižovaného Krista lidé dívali, přijde to důležité: touha se mu klanět a být vděční za jeho Dar. A rozhodně hledat svatý kříž ve svém životě, aby nás naplnil jistotou, že “skrze něj, s ním a v něm” se naše oběť promění v rukou Otce, pro Ducha svatého, ve věčný život: “Prolitý za vás a za všechny lidi na odpuštění hříchů”.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie