Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.

Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí
ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,
čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale
z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Jn 1, 1-5. 9-14

Zamyslenie:

Do svojho vlastného prišiel a vlastní ho neprijali… Povrch a hĺbka nie je to isté. To hlavné nebýva obyčajne na povrchu, ale hlbšie, vnútri. Pekný obal robí mnoho, ale nie je to hlavné. Kupujeme vec pre vec samotnú, a nie pre pekný obal. Vianoce, to nie je len pekný stromček, dobre vyhriata izba, sviatočne prikrytý stôl a pekné vianočné piesne. To je len obal Vianoc. Skutočné Vianoce sú vnútri, pod týmto obalom.

Sv.
Ján nás uvádza do hĺbky Vianoc, poukazuje na korene a dôsledky Vianoc, hovorí
nielen pre oči a uši, ale i pre srdce a rozum. Syn
Boží prichádza na tento svet, nie ako parašutista, ktorý zoskakuje nad cudzím,
obyčajne nepriateľským územím, aby pripravil cestu nasledujúcej armáde. Do svojho vlastného
prišiel – a jeho vlastní ho neprijali. Svet nie je pre Božieho
Syna cudzinou, patrí mu ako dielo jeho stvoriteľskej  činnosti… Všetko bolo stvorené skrze
neho… Ľudia mu patria aj z ďalšieho dôvodu: boli stvorení na jeho obraz
a podobu… Bohočlovek – ako prototyp, vzor ozajstného, Bohom chceného
človeka. O to deprimujúcejšie je, že jeho vlastní ho neprijali,  nepriznali sa k nemu.

Ako bolestne znejú ponosy rodičov v ich starobe,
keď deti, ktoré nosia ich meno a majú ich črty tváre, ktorým dali život,
výchovu i výbavu, na starobu nechcú svojich rodičov vziať ku sebe, hoci často
by to bez ťažkostí a bez ujmy pre ich vlastnú rodinu mohli.

Aké bolestné je, keď seberovní nechcú človeka
prijať medzi seba ako partnera, nechcú ho prijať do partie, ale sa pred ním
uzatvárajú a ho okato ignorujú. Ako  nepríjemne sa cítime, keď nám síce niekto
otvorí dvere, ale neotvorí nám srdce, takže sa cítime ako nevítaný hosť.

Vlastníctvom
Krista bol v prvom rade vyvolený národ, ktorý už dvetisíc rokov mal
poslanie pripravovať sa na jeho príchod. A väčšina sa pred ním uzavrela,
neuznala ho za prisľúbeného Mesiáša, ktorého proroci už dávno predtým opísali a
predpovedali. Ale nielen vyvolený národ bol Božím vlastníctvom, i
celý svet a všetky národy – i tie dnešné. A aký je pomer medzi tými, čo ho
prijali a čo ho ešte neprijali a nechcú prijať! Ateizmus – ateista, toto slovo
pozná dnes už každé dieťa a predstavuje sa mu to ako ideál: vyrastať a žiť
ako ateista. Ateista – po slovensky bezbožník, bez Boha žijúci, ktorý popiera
jestvovanie Boha alebo aspoň popiera možnosť poznania Boha. I keby Boh bol,
nemožno ho poznať. To je teoretický ateizmus, zakladajúci sa na poznaní
a predpokladajúci myslenie, rozmýšľanie o probléme Boha. Môže byť tolerantný,
znášanlivý, ktorý sa druhým nenanucuje, alebo militantný, bojový, ktorý útočí
na náboženstvo ako na škodlivý blud.

Ale
viac než teoretických ateistov, ktorí prišli k tomuto záveru na základe
rozmýšľania a štúdia, i keď povrchného a jednostranného, je praktických
ateistov, ktorí sú jednoducho indiferentní, ľahostajní voči otázke Boha a
náboženstva a vo svojom životnom postoji sa jednoducho nestarajú o náboženstvo.

Cudzím, nezamestnaným vstup zakázaný! – Dobre
poznáme tieto tabuľky. A majú svoj význam a svoje oprávnenie. Cudzí,
nezamestnaný by tam len zavadzal a prekážal.

Ale často nachádzame, i keď nie na tabuľke, ale v
ovzduší akoby napísané: Bohu vstup zakázaný! – tiež akoby v presvedčení, že tam
Boh nemá čo hľadať, že by zbytočne zavadzal, že by prekážal. Či to nepripomína časy,
keď súkromníkom boli vyvlastnené fabriky a podniky a bývalému majiteľovi bol i
vstup do jeho niekdajšieho vlastníctva zakázaný?

Ale aby obraz nebol jednostranne tmavý, čierny,
pridáva sv. Ján: Predsa niektorí ho prijali… A tým, čo ho prijali, dal moc a možnosť stať sa dietkami Božími…
Neprišiel im na ťarchu, neprišiel, aby od nich niečo požadoval, ale aby ich
mohol obdarovať. Tí, čo ho s vierou prijali, čo ho s vierou uznali, čo sa mu
otvorili, tých privádza do strateného otcovského domu.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie