Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 28. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.“

Mt 22, 1-10

Zamyslenie:

Ježiš nám dnes rozpráva podobenstvo o kráľovi (Nebeskom Otcovi), ktorý pozýva hostí prostredníctvom svojich „služobníkov“ (prorokov) na svadobnú hostinu jeho Syna. Najprv pozval Izrael, „ Ale oni nechceli ísť“ (Mt 22,3). Napriek ich odmietnutiu Nebeský Otec však trval na svojom: „Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!” (v. 4). Nasledovalo však ďalšie odmietnutie, zmocnenie sa sluhov, ich potupenie a usmrtenie. Kráľ na to reagoval tým, že poslal svoje vojsko, vrahov zahubil a „ich“ mesto, čiže Jeruzalem, podpálil (porov. Mt 22,6-7).

Kráľ potom posiela ďalších „služobníkov“ (apoštolov) na „rázcestia“ (Mt 22,9). V týchto slovách môžeme vidieť slová Pána, ktorými vysiela apoštolov: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich…“ (Mt 28, 19). Apoštoli majú teda pozývať všetkých ľudí: „všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami“ (Mt 22,10). Plná sieň je obrazom Cirkvi.

Otázkou však nie je iba prijatie pozvania a účasť na svadobnej hostine, ale dôstojná účasť na hostine (svadobný odev, v. 12). Svätý Hieronym v tejto súvislosti poznamenal: „Svadobným odevom sú Pánove prikázania a skutky, ktoré sa konajú podľa evanjelia; tie tvoria odev nového človeka. To znamená, že naša viera musí byť  ‘oblečená’ do skutkov lásky“.

Vieme, že sv. Matka Tereza z Kalkaty chodila každú noc von a
hľadala umierajúcich, aby im umožnila dôstojný odchod zo sveta: svojou láskavou
prítomnosťou, jednoduchou pomocou, milými slovami, modlitbou a ak to bolo
možné, aj pokrstením. Raz povedala: „Nebojím sa, že zomriem, pretože keď budem
pred Nebeským Otcom, bude tam toľko chudobných, ktorých som mu „poslala“ vo
svadobnom odeve, že budú vedieť, ako ma brániť“. Je požehnaná! – Kiež by sme sa
naučili túto lekciu!

Aplikácia:

  • Každý deň je pre mňa pozvaním, aby som ho prežil v spoločenstve s Bohom. Ako sa mi to darí? 
  • Do akých skutkov lásky môžem dnes „obliecť“ svoju vieru? 

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.


Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie