Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU

„Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. …

A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“

Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“

Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.“

Jn 1, 6-8.19-28

Zamyslenie:

Dnes,
uprostred adventu, dostávame pozvanie k radosti a nádeji: „Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa
modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi
Ježišovi pre vás!
“ (1 Sol 5,16-18).

Pán
je blízko: „Dcéra moja, vedz, že tvoje srdce je pre mňa Nebom.“ povedal
Ježiš svätej Faustíne Kowalskej (a samozrejme, Pán by chcel tieto svoje slová
rozšíriť na každé svoje dieťa). Práve teraz je vhodný čas myslieť na všetko, čo
On pre nás urobil, a poďakovať sa mu za to.

Radosť
je podstatnou charakteristikou života viery. Cítiť sa byť Bohom milovaný a
zachránený je veľká vec. Mať pocit vedomia, že sme bratia Ježiša Krista, ktorý
za nás dal svoj život, to je základnou motiváciou našej kresťanskej radosti.
Kresťan, ktorý sa odovzdá zármutku a smútku, nebude mať nič iné ako pochmúrny a
opustený duchovný život, nebude mať možnosť vidieť, čo pre neho Boh urobil, a
preto to nebude môcť odovzdať iným. Kresťanské šťastie pramení z vďakyvzdávania,
lebo vďaka láske, ktorú nad nami vyžaruje náš Pán každú nedeľu prostredníctvom
Eucharistie, tvoríme spoločenstvo s Kristom.

Evanjelium
nám predstavilo postavu Jána Krstiteľa, predchodcu Mesiáša. Ján sa tešil veľkej
obľube uprostred obyčajných ľudí, ale keď sa ho pýtajú, pokorne odpovedá: „Ja
nie som Mesiáš
…“ (Jn 1,21) „Ja krstím
vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne …

(Jn 1,26-27).

Ježiš Kristus je dlho očakávaným Mesiášom. On je Svetlom sveta. Evanjelium nie je čudné posolstvo, ani nejaká iná doktrína, ale Slovo, ktoré dáva nášmu ľudskému životu zmysel, pretože ho sprostredkoval večný Boh, vtelený ako človek. Všetci kresťania sú povolaní uznávať Ježiša Krista a vydávať svedectvo o jeho viere. Ako Kristovi učeníci sme povolaní prispievať darom Svetla. Najlepšie svedectvo presahuje rámec týchto slov a je, a vždy aj bude, príkladom verného života.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie