Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 5. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.“ (Mk 1,29-39)

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes ponúka, aby sme kontemplovali Ježiša
v Kafarnaume, uprostred jeho služby. Konkrétnejšie, v dome, rodinnom dome,
Šimona Petra: „Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel
s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu
“. (Mk 1,29)
Na tomto mieste stretáva blízkych, všetkých tých, ktorí počúvajú Božie slovo a konajú
podľa neho (porov. Lk 8,21). Šimonova svokra je chorá v posteli a On ju gestom,
ktorému asi nik nerozumie, uzdraví.

Mnohí ďalší chudobní a chorí sú privádzaní k nemu
a Ježiš ich uzdravuje dotykom ruky. Táto ruka je „zdrojom života“. Touto rukou
sú zdarma zachránení.

Všetci hľadáme Krista. Niektorí celkom ochotne,
vedome a s disponovaným srdcom. Iní možno bez toho, aby to vedeli. Ale
všetci vieme, prečo ho hľadáme. Chceme, aby nás oslobodil od zla a zlomyseľnosti,
aby sme s Jeho pomocou dosiahli to, čo by sme sami nedokázali. On sa stal slabým,
aby sa pridal k nám, ktorí sme slabí: „Pre
slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých.
“ (1Kor 9,22).

Jeho ruky sú natiahnuté k nám a my musíme vystrieť tie naše. Vystrime k nemu naše ruky modlitbou, riaďme sa jeho príkladom: „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.“ (Mk 1,35).

Každé nedeľné slávenie Eucharistie je našim stretnutím sa s Pánom, ktorý nás prichádza vzkriesiť a oslobodiť od našich bežných hriechov. Každá modlitba nás premieňa, aby sme boli živými svedkami oslobodzujúcej milosti Ježiša Krista.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie