Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 6. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Marka

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. (Mk 1, 40 – 45)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nás pozýva uvažovať o viere
malomocného, ktorého Ježiš uzdravil. Vieme, že v Ježišovej dobe boli malomocní
spoločensky odmietaní a považovaní za nečistých. Uzdravenie, „očistenie“
malomocného je očakávanou víziou spásy, ponúkanú pre nás všetkých, spolu s
výzvou na otvorenie nášho srdca, aby ho mohol Ježiš transformovať.

Následnosť krokov je v skutku jasná. Malomocný
najskôr prosí Ježiša, aby ho očistil, čím vyznáva svoju vieru: „Ak chceš, môžeš
ma očistiť.“ (Mk 1,40). Potom Ježiš – ktorý pred vyznaním našej viery doslovne
kapituluje – ho aj uzdraví „Chcem, buď čistý!“ a vyzýva ho, aby sa riadil
príkazmi Zákona no zároveň ho upozorňuje, aby mlčal. Nakoniec však malomocný
cíti povinnosť „začať všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo.“ (Mk 1, 45).
Svojím spôsobom neposlúcha posledné Ježišovo varovanie, ale jeho skúsenosť so
Spasiteľom vyvoláva reakciu, ktorú jeho ústa nemôžu ovládať.

Náš život je podobný životu malomocných. Z času
načas žijeme v hriechu, mimo Boha a spoločenstva. Ale toto evanjelium nás
povzbudzuje a ponúka nám vzor: úprimne potvrdzovať našu úplnú dôveru v Ježiša,
úplne mu otvárať srdce a po očistení Duchom ísť všade hlásať, že sme sa stretli
s Pánom. Toto je ovocie sviatosti zmierenia, sviatosti radosti.

Ako hovorí svätý Anselm: „Naša duša musí ignorovať seba dokiaľ úplne prebýva v Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel, aby nás vyslobodil z hriechu, a vstal z mŕtvych, aby nás vzkriesil podľa skutkov spravodlivosti“. Ježiš chce, aby sme kráčali s Ním, chce nás očistiť. Ako zareagujeme? Musíme vykročiť v ústrety Ježišovi s pokorou malomocného a nechať Ježiša, aby nám pomohol zomrieť hriechu a žiť podľa jeho Spravodlivosti.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie