Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“ (Mk 2,1-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme Pána opäť obklopeného zástupmi: „… zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. Jeho srdce vidí potreby ľudí chce im poskytnúť čo najväčšiu úľavu. I tým, že im odpúšťa, učí, a zároveň uzdravuje. Ponúka im fyzickú pomoc (ako v dnešnom podobenstve, keď uzdravil ochrnutého), ale v skutočnosti mu ide o to najlepšie pre každého z nás: o blaho duše.

Ježiš, náš Spasiteľ, nám chce dať skutočnú nádej na spásu. Dokonca nám odpúšťa hriechy a súcití s našimi slabosťami. Pred všetkým ostatným nám čo najdôraznejšie hovorí: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Neskôr je nám dané vidieť, ako spája odpustenie našich hriechov s najneobyčajnejším zázrakom, ktorý vidíme na vlastné oči. Po odpustení hriechov ochrnutého uzdravuje jeho ochrnutie ako akúsi vonkajšiu záruku, aby nám otvoril oči viery: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel.

Tento zázrak si môžeme pomerne často oživiť prostredníctvom spovede. Slovami odpustenia, ktoré vyslovuje kňaz, nám Ježiš nenápadne ponúka vonkajšiu záruku opätovného odpustenia našich hriechov, záruku, ktorá sa rovná veľkolepému uzdraveniu ochrnutého z Kafarnauma.

Prednedávnom začal nový kalendárny rok. A my veriaci si pripomíname, ako naliehavo potrebujeme úprimné a osobné stretnutie s Ježišom Kristom, všemilosrdným Pánom. I preto nás nabáda, aby sme nepoľavili v tempe, ani nezanedbávali potrebné odpustenie, ktoré nám všetkým ponúka vo svojom príbytku, v Cirkvi.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Odpustením hriechov skutočne uzdravil človeka a zároveň zjavil, kto je. On sám bol Božím Slovom, ktoré sa stalo Synom človeka a prijalo od Otca moc odpúšťať hriechy. Keďže ako človek trpel za nás, aby sa ako Boh nad nami zľutoval a odpustil nám naše viny.“ (svätý Irenej)

„Evanjelium predstavuje Krista, ktorý víťazí nad ochromením ľudstva. Zobrazuje moc Božieho milosrdenstva, ktoré odpúšťa a zotiera každý hriech, keď sa stretne s autentickou vierou. Kristov príkaz “Vstaň a choď!” môže zvrátiť situáciu.“ (pápež František)

„Pán Ježiš Kristus, lekár našich duší i našich tiel, ktorý ochrnutému odpustil hriechy a vrátil telesné zdravie, chcel, aby jeho Cirkev mocou Ducha Svätého pokračovala v jeho diele uzdravovania a spásy, a to aj voči svojim vlastným členom. To je cieľ dvoch sviatostí uzdravenia – sviatosti pokánia a pomazania chorých.“ (KKC 1421)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie