Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: Počuli ste, že bolo povedané: “Nescudzoložíš!” No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: “Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!” No ja vám hovorím: “Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. (Mt 5, 27-32)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš jasne hovorí o nerozlučiteľnej láske, ktorá je ovocím čistej lásky. Ako uviedol pápež František: “Svätosť a nerozlučiteľnosť kresťanského manželstva, ktoré sa často rozpadá pod obrovským tlakom svetského sveta, treba prehĺbiť jasnou náukou a podporiť svedectvom oddaných manželských párov.” Žiaľ, dnes to môže byť kontroverzná téma, pretože sa zdá, že praktizovanie cudnosti a cnosti svätej čistoty uprostred tohto sveta sa považuje za zastarané, alebo by nám dokonca mohlo vziať slobodu.

Naše “oči” tiež hovoria o tom, čo je v našich srdciach. Napríklad pohľad manželov musí byť výrazom cudnej a čistej lásky, ktorá trvá večne. “Každý, kto hľadí na ženu so žiadostivosťou, už s ňou vo svojom srdci zcudzoložil” (Mt 5, 28).

Táto čistota srdca sa prejavuje dôstojným zaobchádzaním s naším telom: Svätý Pavol hovorí: “Vaše telo je chrámom Ducha Svätého” (1 Kor 6, 19). Dnešné evanjelium nás musí viesť k pochopeniu posvätnosti manželstva. Nejde o to, aby sme evanjelium chápali doslovne, pretože strata oka alebo ruky nás nezbavuje hriechu – a všeobecne sa považuje za zlú vec, ktorá sa niekomu stane.

Ježišove slová skôr odkazujú na obetu, ktorú musíme priniesť, aby sme zostali verní projektu vernosti Bohu; a v rešpektovaní sviatosti manželstva ako skutočnej sviatosti tým, že budeme žiť podľa účelu, pre ktorý bolo ustanovené.

Ježiš chce obnoviť božský zákon v jeho plnej sile a hovorí: ” Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.  (Mt 5, 32). Týmito slovami ukazuje, do akej miery je každý zodpovedný za svätosť svojho manžela: Sme povolaní k tomu, aby sme boli “jedno” vo svätom manželstve.

Je pravda, že manželstvo často nie je ľahká vec: žiť so svätosťou predpokladá kríž. Ako by povedal Benedikt XVI: “Láska nás nenecháva ľahostajnými.”

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

– “Chuťové pohnútky sa rozpaľujú zmyselnosťou pohľadu a naše oči, ktoré si zvykli žiadostivo pozerať na blížneho, pretože sme takí nečinní, vyvolávajú nečisté túžby.” (sv. Klement Alexandrijský)

– “Cudzoložstvo, podobne ako krádež, skazenosť a všetky ostatné hriechy, sa najprv rodia v hĺbke našej bytosti, a keď sa v srdci urobí nesprávne rozhodnutie, uskutoční sa v konkrétnom správaní. Trochu sa nad tým zamyslime: nad zlými myšlienkami, ktoré idú touto cestou.” (František)

– “Ježiš prišiel, aby obnovil stvorenie v čistote jeho počiatkov. V kázni na vrchu prísne interpretuje Boží plán: ‘Počuli ste, že bolo povedané: ‘Nescudzoložíš’. Ja vám však hovorím, že každý, kto žiadostivo hľadí na ženu, už s ňou vo svojom srdci zcudzoložil’ (Mt 5, 27. 28). Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje (porov. Mt 19, 6). Tradícia Cirkvi chápala šieste prikázanie tak, že zahŕňa celú ľudskú sexualitu.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2336)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie