Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“ Počuli sme slovo Pánovo. (Mt 10, 16-23)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium zdôrazňuje ťažkosti a protivenstvá, ktoré my kresťania musíme znášať kvôli Kristovi, a učí nás ako máme pevne stáť a vytrvať až do konca. Ježiš nám to prisľúbil: “Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta” (Mt 28, 20); ale svojim učeníkom nesľúbil ľahkú cestu, naopak, povedal im: “Som s vami, až do skončenia sveta: “Všetci vás budú kvôli mne nenávidieť” (Mt 10, 22).

Cirkev a svet sú dve rozdielne skutočnosti. Cirkev je povinná obrátiť svet k Ježišovi Kristovi, ale náš svet nie je neutrálnou skutočnosťou, ktorý čaká na formu, aby ho mohla formovať. Taký by bol, keby medzi stvorením človeka a jeho vykúpením neboli dejiny hriechu. Svet sa podriaďuje inému pánovi, ktorého evanjelium svätého Jána nazýva “pánom tohto sveta”, nepriateľom duše, ktorému -pri krste- kresťan sľúbil, že ho nebude poslúchať, že sa mu postaví, aby patril iba Ježišovi Kristovi a Matke Cirkvi, ktorá ho v Ježišovi Kristovi splodila.

A hoci sme pokrstení, stále žijeme na tomto svete, a nie niekde inde; nevzdávame sa svojho pozemského občianstva, ani sa nezriekajme svojho poctivého príspevku na udržanie a zlepšenie nášho sveta; naše občianske povinnosti sú aj kresťanskými povinnosťami; platiť dane je pre kresťanov povinnosťou spravodlivosti. Ježiš povedal, že jeho nasledovníci sú vo svete, ale nepatria svetu (porov. Jn 17, 14 – 15). Nepatríme bezpodmienečne svetu, patríme len Ježišovi Kristovi a Cirkvi, našej skutočnej duchovnej vlasti, ktorá je tu dole na našej zemi a prechádza cez bariéry priestoru a času, aby nás nakoniec vylodila v našom definitívnom cieli, v nebi.

Toto dvojité občianstvo nevyhnutne naráža na sily hriechu a jeho vplyv, ktorý poháňa svetské mechanizmy. Pri prehľade dejín Cirkvi Newman povedal, že “značkou Cirkvi je prenasledovanie a možno aj dlhšie trvajúce”.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie