Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 19. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Evanjelium:

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“ Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“ On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“ (Mt 19, 3-12)

Zamyslenie:

V dnešnom Evanjeliu Ježiš odpovedá na otázky svojich súčasníkov o skutočnom význame manželstva zdôraznením jeho nerozlučiteľnosti.

Jeho odpoveď však poskytuje kresťanom aj adekvátny základ pre odpoveď tým, ktorých tvrdohlavé srdcia prinútili snažiť sa rozšíriť definíciu manželstva na homosexuálne páry.

Pri navrátení manželstva k pôvodnému Božiemu plánu Ježiš zdôrazňuje štyri veci, ktoré sú dôležité pre to, prečo môžu byť v manželstve spojení len jeden muž a jedna žena:

1) „Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril“ (Mt 19, 4). Ježiš učí, že v Božom pláne má naša mužskosť a ženskosť veľký význam. Ignorovať to znamená ignorovať to, kým sme.

2) „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke“ (Mt 19, 5). Boží plán nie je taký, aby muž opustil svojich rodičov a priľnul ku komukoľvek, ale k manželke.

3) „Budú dvaja v jednom tele“ (Mt 19, 5). Toto telesné spojenie presahuje krátkodobé fyzické spojenie, ku ktorému dochádza pri milostnom akte. Poukazuje na trvalé spojenie, ku ktorému dochádza, keď muž a žena prostredníctvom milovania skutočne splodia dieťa, ktoré je trvalým manželstvom alebo spojením ich tiel. Je zrejmé, že muž a muž a žena a žena sa takto nemôžu stať jedným telom.

4) „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ (Mt 19, 6). Boh sám spojil muža a ženu v manželstve a kedykoľvek sa pokúšame rozdeliť to, čo spojil, robíme to na úkor seba a celej spoločnosti.

Pápež Ján Pavol II. vo svojich katechézach o knihe Genezis povedal: “Vo svojej odpovedi farizejom Kristus predložil Celkovú víziu človeka, bez ktorej nemožno dať primeranú odpoveď na otázky spojené s manželstvom. Každý z nás je povolaný byť “ozvenou” tohto Božieho slova v našich dňoch.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie