Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 24. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom
kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov
a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov,
Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im
vypomáhali zo svojich prostriedkov.
(Lk 8, 1-3)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes si v evanjeliu môžeme všimnúť, aký bol bežný deň Ježišovho
verejného života počas troch rokov. Svätý Lukáš to vysvetľuje niekoľkými
slovami: “Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium
o Božom kráľovstve” (Lk 8, 1). O tom uvažujeme v treťom tajomstve ruženca
svetla.
Pri komentári tohto tajomstva svätý Ján Pavol II. hovorí: “Ďalším tajomstvom
svetla je kázanie, ktorým Ježiš ohlasuje príchod Božieho kráľovstva, vyzýva k
obráteniu a odpúšťa hriechy všetkým, ktorí sa k nemu v pokornej dôvere
priblížia: je to otvorenie tej služby milosrdenstva, ktorú bude vykonávať až do
konca sveta, najmä prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorú zveril svojej
Cirkvi.”
Ježiš stále prechádza v našej blízkosti a ponúka nám svoje nadprirodzené
dobrá: keď sa modlíme; keď čítame a rozjímame nad evanjeliom, aby sme ho
lepšie poznali, milovali a napodobňovali jeho život; keď prijímame sviatosť,
najmä Eucharistiu a pokánie; keď sa s námahou a vytrvalosťou venujeme
každodenným povinnostiam; keď máme čo robiť s rodinou, priateľmi alebo
susedmi; keď pomáhame tomu, kto potrebuje materiálnu alebo duchovnú
pomoc; keď oddychujeme alebo sa zabávame… Vo všetkých týchto
okolnostiach môžeme nájsť Ježiša a nasledovať ho tak, ako to robili aj tí
Dvanásti a tie sväté ženy. ale predovšetkým je každý z nás Bohom povolaný
byť aj “okoloidúcim Ježišom”, to znamená hovoriť tým, s ktorými sa
stretávame – svojimi skutkami a slovami – o viere, ktorá napĺňa zmyslom našu
existenciu, o nádeji, ktorá nás poháňa ísť vpred po cestách života určených
Bohom, a o láske, ktorá by mala viesť všetky naše skutky.
Prvá, ktorá nasledovala Ježiša a “bola Ježišom”, je Mária. Aby nám svojím
príkladom a sprostredkovaním pomáhala!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie