Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“ (Lk 10,13-16)

Podcast:

Zamyslenie:

Pri rozhovoroch s ľuďmi prežívame rôzne situácie. Môže sa jednať o milý, príjemný rozhor, tešíme sa, že sme sa stretli. Inokedy je to zas stretnutie, v ktorom zaznievajú sťažnosti a urážky. A sú aj také stretnutia, pri ktorých, aj keď je to vypovedané tichým hlasom, počujeme výkrik duše, výkrik bolesti a smútku. Takéto slová počujeme v dnešnom evanjeliu.

Uvažujme o tom, ako Ježiš adresoval svoje slová niektorým mestám v Galilei. Viackrát tu kázal a vykonal veľké skutky svojho Otca. Vidíme v tom jeho veľký záujem o obyvateľov tohto kraja. Sejby bolo veľa, ale úroda bola mizivá. Ani Ježiš ich nedokázal presvedčiť…! Ježišova frustrácia je ešte väčšia, keď hovorí o Kafarnaume: „…vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!“ (Lk 10, 15). Bolo to v Kafarnaume, kde mal Peter svoj domov, a kde Ježiš sústredil svoje kázanie. Toto mesto nazýva evanjelista Ježišovým mestom. A je teda celkom prirodzene, že Ježiš čakal inú odpoveď, dúfal, že dosiahne pozitívnu reakciu. Čakal, že príjmu jeho slová a budú nasledovať jeho učenie. Namiesto toho prežíva len veľké sklamanie.

Akou záhadou je ľudská sloboda! Môžeme povedať Bohu „nie“… Evanjeliové  posolstvo nám nie je vnucované násilím: ponúka sa mi, ale ja ho môžem odmietnuť. Boh má úctu k mojej slobode. Ale zároveň sa musím pýtať a zvolať: „aká veľká je moja zodpovednosť!“

Nakoľko poznáme Ježiša a čo bolo v jeho srdci, jeho slová: „beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida!” (Lk 10:13), chápeme skôr ako výkrik jeho bolesti. Svedčí to skôr o utrpení Ježiša ako o odsúdení. Jeho túžbou bolo a zostáva,  aby sme aj my dnes na jeho slová reagovali s otvoreným srdcom. Naše mestá, i jednotlivé osoby a žiaľ i ja sám môžem byť Korzain, Betsaida i Kafarnaum. A my nechceme znova počuť bolestný výkrik jeho duše. Ježiš nás pozýva nás k obráteniu, aby sme s otvoreným srdcom počúvali a prijímali jeho slovo.

Svätý Maxim hovorí: „Bohu nič nie je príjemnejšie, ako keď sa k nemu ľudia obrátia s úprimnou ľútosťou.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie