Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 27. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“ (Lk 11, 15-26)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom Evanjeliu môžeme sledovať, ako je Ježiš absurdne „obvinený“ z vyháňania zlých duchov „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.““ (Lk 11,15). Ťažko si môžeme predstaviť lepší skutok ako vyhnať z duše diabla, pôvodcu zla a zároveň byť svedkom toho najhanebnejšieho obvinenia – že to čo Ježiš koná, robí pomocou samotného diabla. Je to skutočne bezdôvodné obvinenie, ktoré odráža veľkú zaslepenosť a žiarlivosť Pánových žalobcov. Aj dnes, bez toho, aby sme si to uvedomovali, máme tendenciu ignorovať právo iných ľudí na nesúhlas, na odlišnosť a na vlastné postoje, či už odlišné, alebo dokonca v priamom rozpore s tými našimi.

Ten, kto je uzavretý v politickom, kultúrnom alebo ideologickom fanatizme, ľahko opovrhuje odlišným názorom, odopiera akúkoľvek odbornosť, ba dokonca aj poctivosť. Často sa nám politický alebo ideologický protivník stáva osobným nepriateľom. Konfrontácia sa zvrhne na urážky a agresivitu. Táto atmosféra vzájomného fanatizmu a násilného odmietania nás potom môže viesť k pokušeniu nejakým spôsobom odstrániť toho, kto sa javí ako náš súper.

V tomto prostredí je ľahké ospravedlniť akýkoľvek útok proti ľuďom, ktorý nepatria do nášho okruhu. Koľkých ľudí dnes trápi táto atmosféra vzájomnej neznášanlivosti a odmietania, ktorá sa častejšie ako inokedy vyskytuje v našich verejných inštitúciách, na našich pracoviskách alebo pri stretnutiach a politických konfrontáciách!

Musíme medzi sebou vytvoriť atmosféru tolerancie a vzájomného rešpektu s podmienkami pre budovanie dialógu. Pokiaľ ide o nás kresťanov, namiesto toho, aby sme sa zatvrdili a nesprávne posvätili svoje postoje manipulovaním s Božím slovom a stotožňovaním ho s vlastným postojom, musíme nasledovať Ježiša, ktorý povedal: “Nebojte sa: “lebo kto nie je proti vám, je za vás” (porov. Lk 9, 50).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie