Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 29. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“ (Lk 12, 54-59 )

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš nám dnes hovorí o tom, ako pozeráme a sledujeme oblohu. Môžeme si napríklad povedať: „Dnes ráno, po troch dňoch nepretržitého dažďa, sa obloha javí jasná a žiarivá, ako keby bola jedným z najskvostnejších dní tohtoročnej jesene“. Zo dňa na deň si môžeme čoraz viac uvedomovať zmeny počasia, ktoré nám meteorológovia hlásia. Ježíš nám dnes hovorí: „Rozumiete znameniam zeme a neba, ale nerozumiete súčasnej dobe“ (porov. Lk 12,56) . Tí, ktorí počúvali Ježiša neobjavili v ňom jedinečnú šancu v histórii ľudstva. Nespoznali v ňom Božieho Syna. Ináč povedané: nerozpoznali čas, hodinu spásy.

II. Vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et spes (č. 4) aktualizuje dnešné evanjelium: „Cirkev v každej dobe nesie zodpovednosť za skúmanie znamení časov a ich interpretáciu vo svetle evanjelia (… ) Cirkev musí teda poznať a chápať svet, v ktorom žije: jeho očakávania, snahy a jeho neraz dramatický charakter.“

Keď pozeráme do histórii, nie je príliš ťažké poukázať na príležitosti, ktoré sme stratili, kvôli tomu, že sme neobjavili dobu, v ktorej sme žili. Ale, Pane: aké príležitosti dnes, teraz, v dnešnej dobe asi premrhávame, keď nečítame znamenia doby, alebo problémy dneška nečítame vo svetle evanjelia? Dnes nám Ježiš ešte raz pripomína: „Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?“ (Lk 12,57).

Na záver si pripomeňme slová svätého Jána Pavla II., ktoré povedal na začiatku nového tisícročia: „naše kresťanské komunity sa musia stať autentickými “školami” modlitby, kde sa stretanie s Kristom prejavuje nielen prosbami o pomoc, ale aj vzdávaním vďaky, chvály a poklony, rozjímaním, počúvaním, vrelými citmi, až po “zamilovanosť” srdca. Má to byť teda intenzívna modlitba, ktorá však neoslobodzuje od záväznej úlohy angažovať sa v dejinách spásy: tým, že otvára srdce pre lásku k Bohu, otvára ho aj pre lásku k bratom a uschopňuje i nás budovať dejiny podľa Božieho plánu.“

Aplikácia:

  • Dnešný deň budem vnímavejší na znamenia čias a na moje okolie.
  • Môžem si položiť tieto otázky počas dňa v jednotlivých situáciách, ale aj na záver dňa pri večernej modlitbe: Ako sa mi skrze to všetko prihovára Boh, k čomu ma pozýva? Čo je spravodlivé urobiť? Ako sa môžem angažovať v dejinách spásy?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie