Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 4. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:  

Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: “Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.” Iní hovorili: “To je Eliáš.” A iní zasa vraveli: “Je to prorok, ako jeden z prorokov.” Keď to Herodes počul, povedal: “To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.” Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: “Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!” Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: “Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.” A veľmi jej prisahal: “Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.” Ona vyšla a vravela svojej matke: “Čo si mám žiadať?” A tá jej povedala: “Hlavu Jána Krstiteľa.” Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: “Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.” Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. (Mk 6,14-29)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes v Evanjeliu čítame o Jánovi Krstiteľovi ale aj o tom, čo sa hovorilo o Ježišovi medzi ľudom. Jeho sláva bola taká veľká, že niektorí si mysleli že je Ján Krstiteľ, ktorý bol Ježišovým príbuzným a predchodcom a že vstal z mŕtvych. To si myslel aj Herodes, ktorý nariadil Jánovu smrť. Ale Ježiš bol oveľa väčším ako ostatní Boží muži: oveľa väčším ako Ján; oveľa väčším ako ktorýkoľvek z prorokov, ktorí hovorili v mene Všemohúceho: Bol Božím synom, stal sa človekom, dokonalým Bohom a dokonalým človekom. Tento Ježiš – ktorý je medzi nami – prišiel ako človek, chápe nás a chce nám poskytnúť všetko, čo potrebujeme.

Ján, predchodca, ktorého poslal Boh pred Ježišom, svojím umučením predišiel Ježiša aj v umučení a smrti. Išlo tiež o nespravodlivú smrť, ktorú spáchal tetrarcha Herodes, možno proti vlastnej vôli, pretože si ho vážil a rád ho počúval. Ján však kráľovi hovoril jasne a zreteľne, keď kritizoval kráľovo správanie, ktoré si zaslúžilo pokarhanie, pretože nesmel žiť s Herodiadou – manželkou svojho brata.  

Herodes prijal žiadosť Herodiasovej dcéry, ktorú vymyslela jej matka, keď jej na hostine – po tanci, ktorý potešil kráľa – sľúbil pred svojimi hosťami prísahou, že jej dá to, o čo požiada. Ona vyšla a vravela svojej matke: “Čo si mám žiadať?” A tá jej povedala: “Hlavu Jána Krstiteľa.”  (Mk 6,24). A takto Herodes dáva sťať Jánovu hlavu. Bola to určite prísaha, ktorá ho nijako nezaväzovala, pretože bola, proti akejkoľvek spravodlivosti a akémukoľvek svedomiu.

Nielen Herodesova skúsenosť nás znova učí, že každá cnosť musí byť vždy spojená so všetkými ostatnými a všetky spolu musia rásť dokonale spolu ako prsty ruky. A rovnako, keď niekto napadne niektorú neresť, čoskoro ju budú nasledovať aj ostatné údy a tak sa môžeme ako Herodes ľahko dostať do nešťastia.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie