Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Čítanie:

Toto hovorí Pán: „Vráť sa,
Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti.
Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku
vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí. Asýrsko nás
nezachráni; už nevysadneme na koňa a už nebudeme hovoriť o dielach
svojich rúk: Naši bohovia, lebo sirota u teba nájde milosrdenstvo.‘ ‚Vyliečim
ich nevernosť, úprimne ich budem milovať, lebo sa môj hnev od nich odvrátil.
Budem pre Izrael ako rosa, kvitnúť bude ako ľalia, korene zapustí ako Libanon.
Jeho konáre sa rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon.
Vrátia sa a v mojej tôni sa usadia, pestovať budú pšenicu
a rozkvitnú ako vinica, ktorá má chýr ako víno z Libanonu. Efraim, čo
chce ešte s modlami? Ja ho vyslyším a zhliadnem na neho. Ja som ako
jedľa stále zelená. Odo mňa pochádza tvoje ovocie.‘ Kto je múdry, nech to
pochopí, kto je rozumný, nech to rozpozná! Lebo priame sú cesty Pánove
a spravodliví po nich kráčajú; no vzbúrenci na nich zahynú.“
(Oz 14, 2-10)

Zamyslenie:

Obrat v telocviku patrí k
základným cvikom: vpravo bok, vľavo bok, čelom vzad… Ani udalosti nejdú vždy
tým istým smerom, nastáva obrat – k lepšiemu alebo k horšiemu. Hovoríme aj o
obrátení človeka: zo zlej cesty na dobrú, od zlého života k dobrému. Čo je hriech?
Odvrátenie sa od Boha – Boh mi už nie je všetkým, nie je mi tým hlavným. Keď mi
Boh nie je tým hlavným, to znamená, že som si našiel niečo hlavnejšie,
dôležitejšie. Odvrátenie sa od Boha býva spojené alebo zapríčinené nezriadeným
príklonom k nejakému stvoreniu: priľneme k nemu ako mucha k lepkavej
mucholapke. Obrátenie je protichodný postup. Musím sa najprv uvoľniť, odkloniť,
odtrhnúť od stvorenia, ku ktorému som nezriadene priľnul, a obrátiť sa zase k
Bohu. Boh vyzýva svoj ľud skrze proroka Ozeáša: „Obráť sa, Izrael, k Pánovi,
svojmu Bohu.“ Na vlastnej koži skúsili, že odvrátením sa od Boha prišli do
závozu, ich výpočty im nevyšli… Treba spraviť revíziu postoja, zrevidovať
pomýlené kroky, usmerniť ich na správnu cestu. Pôstna doba je dobou revízie:
Ako je to so mnou? Kým človek žije, nikdy nie je neskoro na obrátenie. A lepšie
neskoro ako nikdy. Smrťou sa však končí možnosť obrátenia. Ako strom padne, tak
zostane ležať. Lenže dopredu nepoznáme ani čas, ani miesto, ani spôsob smrti.
Preto nemôžeme nechávať obrátenie na poslednú chvíľku. Lebo aj taká chvíľka sa
môže stať poslednou, ktorú sme my za poslednú nepovažovali.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie