Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.“ (Jn 6,52-59)

Zamyslenie:

Dnes robí Ježiš tri kľúčové vyhlásenia. Hovorí, že:

  • máme jesť telo Syna človeka a piť jeho krv
  • ak neprijímame Eucharistiu, nemôžeme mať život
  • a že práve tento život je večným životom a podmienkou vzkriesenia.

Len málokedy je niečo v Evanjeliu tak jasne napísané. A tak striktne.

Nik z nás nie je úplne hodný, aby mohol Eucharistiu prijať len tak. Občas sa snažíme žiť najlepšie ako vieme, občas sa aj nesnažíme až tak. A predsa, Eucharistia je neskutočným darom, pri ktorom nemôžeme robiť kompromisy. Sme pozvaní ho prijímať a sme pozvaní žiť tak, aby sme ho prijímať mohli.

„My máme jesť, aby sme mohli žiť.“ – jesť telo Syna človeka znamená žiť ako Syn človeka. My prijímame prijímanie, aby sme s ním ostali spojení. Aby sme mysleli ako On, aby sme hovorili ako On, aby sme ako On milovali.

Eucharistia je oheň, ktorý zapaľuje dušu a srdce človeka. Ježiš hovorí, že veľmi túžil jesť Paschu so svojimi apoštolmi pred svojou smrťou. Aj Ježiš bol zapálený a aj my musíme objavovať tento zápal, eucharistický zápal pre svoj život. V Eucharistii sám Boh zostupuje do srdca človeka, aby s nami nadviazal tajomný vzťah lásky. A Cirkev je budovaná na eucharistickom apoštolskom dynamizme.

Pri Eucharistii sa podobne ako apoštol Tomáš „vnárame“ do útrob tajomstva. Tak, ako sa on „vnoril“ do rán vzkrieseného Krista. Sme pozvaní, aby sme vo svojom vnútri objavovali a prehlbovali “cit a nehu” voči Eucharistii, aby nebola len kúskom chleba, ale kúskom neba a závdavku večného života, ktorý môžeme prijať už tu. Už dnes. Už teraz byť tak veľmi spojení s Kristom v láske.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie