Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš! Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“ (Mt 12,38-42)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu sme pozvaní uvažovať nad žiadosťou niektorých učiteľov Zákona a farizejov, ktorí chcú, aby Ježiš dokázal svoj božský pôvod zázračným znamením (porov. Mt 12,38). Ježiš však už urobil veľa znamení pred ich očami, čiže ponúkol im veľa dôkazov o tom, že jednak pochádza od Boha a že aj on sám je Bohom. Ale aj napriek mnohým zázrakom a znameniam im to nestačilo: nech by ich urobil koľkokoľvek, neuverili by mu.

Ježiš im pripomína dôležité znamenie zo Starého zákona, keď s prorockým dôrazom oznamuje svoju smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie: “Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.” (Mt 12, 40). Jeho zmŕtvychvstanie tu vyslovene nespomína, ale keďže používa obraz Jonáša, poslucháči vedia, že Jonáš vyšiel z brucha ryby živý a zdravý.

Podobne obyvatelia mesta Ninive obnovili svoje priateľstvo s Bohom na základe kázania Jonáša, ktoré zobrali vážne a dali sa na pokánie. Ježiš im pripomína aj kráľovnú zo Sáby, ktorá bola očarená múdrosťou Šalamúna a prišla ho počúvať.  Jeho súčasníci však počúvať nechcú a neberú vážne jeho slová. Sú plní svojej „múdrosti“ a nie Božej.

Uveriť v Krista ako aj rast v tejto viere je dielom Božej milosti. Boh ju však dáva tým, ktorí úprimne hľadajú pravdu, načúvajú Bohu vo svojom srdci a sú ochotní aj zmeniť svoj život. Dnešná epizóda evanjelia je pre nás veriacich výzvou, aby sme sa snažili podobať obyvateľom Ninive.  Aby sme brali vážne Sväté Písmo, lebo je Božím slovom, kde nám Boh ukazuje cestu života. Zároveň máme počuté slovo evanjelia aj žiť. A tak ako kráľovná zo Sáby máme aj radi a často čítať Sväté písmo, lebo ono je Božou múdrosťou pre svet. Nech nám v tom pomáha Panna Mária, naša Nebeská Matka, ktorú jej príbuzná Alžbeta chváli slovami: „A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1,45).

Aplikácia:

  • Ako sa snažím rásť vo viere a poznávaní Ježiša Krista?
  • Sv. Pavol píše Korinťanom: „Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.“ V čom sú tieto slová pre mňa posilou a povzbudením?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie