Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“ (Mk 2:18-22)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme, že okrem pôstu v Deň zmierenia – Jom Kippur (porov. Lv 16, 29-34) židovský národ dodržiaval aj mnoho ďalších dní pôstu, tak verejných ako aj súkromných. Zbožní Židia považovali pôst za cnostný akt svojho náboženstva, ktorý sa páči Bohu. Dni pôstu sa prejavovali smútkom, pokáním, očisťovaním, prípravou na sviatok alebo poslanie, vyprosovaním si Božej milosti. Ten, kto sa postil,  obracal sa k Bohu v postoji pokory; prosil o odpustenie za svoj hriech, za svoje odlúčenie od Boha, a zároveň sa zbavoval vecí, ktoré spôsobovali toto odlúčenie.

To, že Ježiš túto prax nevštepuje svojim učeníkom a nasledovníkom, je pre Jánových učeníkov a farizejov prekvapením. Nedokážu to pochopiť. Ježiš im však dáva zásadný dôvod: “Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi?” (Mk 2, 19). Pre izraelských prorokov ženích znamenal samotného Boha a jeho božskú lásku k ľuďom. Jeho manželkou bol Izrael, vyvolený národ, ktorý sa však nevyznačoval vernosťou – bol „nevernou manželkou“. Preto je Ježiš rovný Bohu a deklaruje tu svoje božstvo: svojich učeníkov nazýva “priateľmi ženícha” a tí, čo sú s ním, sa nemusia postiť, lebo nie sú od neho oddelení.

Tým sa nechce povedať, že Ježiš sa nepostil. Po krste v Jordáne odchádza na púšť a postí sa 40 dní a nocí a takto sa pripravuje na svoje verejné vystúpenie. Preto aj Cirkev zostala verná Kristovmu príkladu a v rámci liturgického roka má nielen dobu Pôstu ale odporúča pôst aj pri iných príležitostiach. Pôst možno využiť ako prípravu; posilňuje modlitbu a kontempláciu, dáva priestor na oslobodenie sa od rôznych naviazaností a podporuje rast vnútornej slobody. Podobne má aj sociálny rozmer. Čo človek pôstom ušetrí, má sa s tým podeliť s chudobnými. Keď Ježiš rozpráva o sebe ako o ženíchovi a o učeníkoch ako o svadobných hosťoch, chce dať najavo, že prináša čosi úplne nové. Neponúka len ďalšiu verziu Zákona, iné motívy prečo sa postiť, ale ponúka úplne iný pohľad na Boha, ktorý sa práve v Ježišovi stal blízkym človeku. Boh, ku ktorému sa ľudia snažili priblížiť aj pôstom, je odrazu tu, v Ježišovi Kristovi. Ježiš ponúka čosi radikálne nové – nový život. Život s Bohom znamená odteraz život s Kristom, život jeho nasledovania.

Aplikácia:

  • Ako soľ dáva chuť jedlu, tak Kristus životu. Môžem to povedať aj o mojom živote viery?
  • Iste mám v živote aj radosť. Je aj Ježiš zdrojom mojej radosti? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie