Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“ (Lk 11, 29-32)

Podcast:

Zamyslenie:

Ak chceme hlbšie pochopiť slová dnešného sv. evanjelia, je dobré, ak si pripomenieme, čo im predchádzalo. Minulú sobotu sme počuli ako Pán Ježiš povedal: „Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“. Ježiš tu chváli a oceňuje vieru všetkých tých, ktorí ju nestavajú na tom, čo videli na vlastné oči, ale na Božom slove, veria Božiemu slovu a na ňom stavajú svoj život.

Berúc do úvahy tento postoj Ježiša, ľahšie vieme pochopiť výčitky, ktoré adresuje zástupom, zhromaždeným okolo neho. „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“  Ježiš vidí, že mnohí síce počúvajú jeho slovo, ale neprijímajú ho. Žiadajú znamenie, zázrak, ktorým by Ježiš dokázal svoju hodnovernosť. Dnes hovorí, že jediné znamenie, ktoré im bude dané, je Jonášovo znamenie. Jonáš bol znamením od Boha pre obyvateľov Ninive, pohanského mesta, ktorí počuli jeho posolstvo, robili pokánie a zmierili sa s Bohom. Ninivčania vzali slová proroka vážne. Aj Ježiš prichádza s poslaním od Boha a predsa, mnohí z jeho vlastných ho neberú vážne. Je väčší ako Jonáš a predsa ho odmietajú počúvať. Čím je to? Nie je to znakom či už vnútornej nadradenosti, snahy kontrolovať všetko, byť Pánom situácie, alebo na druhej strane nedostatkom pokory a otvorenosti na vanutie Ducha?

Aj u nás jestvuje nebezpečenstvo, že si začneme myslieť, že už dosť a pevne veríme a že nepotrebujeme rásť vo viere. Alebo že budeme cítiť pocit nadradenosti voči tým, čo neveria. Treba si však v pokore uvedomiť, že krst a prijatie ostatných sviatostí nie je samo osebe zárukou našej spásy. Dôležité je orientovať svoj život na Krista, počúvať a prijímať jeho slovo a uskutočňovať ho v každom okamihu nášho života.

Aplikácia:

Rast vo viere – čo pre mňa znamená tento výraz? Ako chcem dnes rásť vo viere?

Nachádzam si čas na čítanie sv. Písma, aby som tak lepšie spoznával Božie slovo?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie