ZAMYSLENIE NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.

Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja.

Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda – okolo dvetisíc kusov – sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.

Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja.

Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.“ (Mk 5,1-20)

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu nachádzame zmienku, ktorá by nás mohla rozosmiať. Predstavme si len 2.000 ošípaných, ktoré sa rútia dole útesom do jazera, či mora. Ozaj zaujímavý a úsmevný obraz. Pravdou však je, že ak by sme boli na mieste pastierov, nebolo by to pre nás zábavné. Naopak. Boli na Ježiša veľmi nahnevaní a žiadali ho, aby odišiel preč, čo najďalej.

I keď sa postoj pastierov môže javiť ako logický, je to v skutočnosti dosť zlý postoj. Pastierom je totiž vzácnejšie stádo ošípaných ako život človeka, ktorý bol posadnutý a je vyliečený. V ich postoji vidíme, že materiálne prevyšuje hodnotu života človeka. A navyše, šlo o človeka, ktorý nepatril do najlepšej triedy v spoločnosti, naopak, bol úplne na okraji a všetkými opovrhovaný. Človek posadnutý zlým duchom nebol nič iné ako osoba, ktorá „… v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.“ (Mk 5,5).

Pomerne často riskujeme, že sa budeme držať toho, čo vlastníme, a rozhorčíme sa, keď stratíme akýkoľvek hmotný majetok, ktorý môžeme máme a chceme i naďalej mať. Poznáme zúfalého poľnohospodára, keď stratí úrodu, aj keď je plne poistený, alebo investora, ktorý sa hnevá, ak jeho akcie klesnú. Na druhej strane je len málo tých, ktorí skutočne trpia, keď vidia milióny ľudí, z ktorých mnohí sú vedľa nás, žiť v extrémnej chudobe alebo zomierať od hladu.

Ježiš vždy postavil postavu človeka pred čokoľvek iné. Dokonca aj pred zákon a mocné postavy svojej doby. My ľudia však príliš často myslíme iba na nás a na to, o čom veríme, že nám môže priniesť nejaké šťastie. A pritom dobre vieme, že sebectvo nikdy nikomu šťastie neprinieslo.

Ako hovorí brazílsky biskup Dom Helder Cámara: „Sebectvo je najhlbším koreňom všetkého nešťastia. Váš vlastný a celý svet.“

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie