Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 8. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Jána

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 25 – 34)

Zamyslenie:

Dnes si pripomíname Máriu, matku Cirkvi. V tomto zmysle uvažujeme o duchovnom materstve Márie v súvislosti s Cirkvou, ktorá je sama osebe Matkou Božieho ľudu, pretože „nikto nemôže mať Boha za Otca, ak nemá Cirkev za Matku“ (sv. Cyprián). Mária je Matkou Božieho Syna a zároveň Matkou tých, ktorí milujú jej Syna a „milovaných“ jej Syna, tak ako to povedal z kríža matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ a učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26 – 27). Tak ako, Ježiš Kristus odovzdal svoje telo ľuďom a vrátil svojho ducha svojmu Otcovi, tak dáva svojich priateľov svojej matke.

Najväčšia láska je tá, s ktorou Ježiš miluje Cirkev (porov. Ef 5, 25) a ku ktorej patria aj jeho priatelia. Preto deti, ktoré prijal Boh, nemôžu mať Ježiša ako brata, ak nemajú aj Máriu za Matku, pretože zatiaľ čo Mária miluje svojho Syna, miluje Cirkev, v ktorej má mimoriadne miesto. To neznamená, že Mária je nadradená Cirkvi, ale že je „matkou Kristových členov“ (svätý Augustín). Druhý vatikánsky koncil dodáva, že Mária je „„skutočne matkou údov (Kristových)…, lebo svojou láskou spolupracovala, aby sa v Cirkvi zrodili veriaci, ktorí sú údmi tejto hlavy“. A ešte, tým, že zostala uprostred apoštolov v hornej miestnosti (porov. Sk 1,14), Mária – matka Cirkvi – pripomína prítomnosť, dar a pôsobenie Ducha Svätého v misijnej cirkvi. Vzývajúc Ducha Svätého v srdci Cirkvi sa Mária modlí s Cirkvou a modlí sa za Cirkev, pretože „prijatá do nebeskej slávy stále sprevádza a chráni Cirkev svojou materinskou láskou“ (prefácia „Mária, matka Cirkvi“).

Mária sa stará o svoje deti. Môžeme jej preto zveriť celý život Cirkvi, tak ako to urobil pápež, svätý Pavol VI .: „Ó, Panna Mária, vznešená Matka Cirkvi, zverujeme ti celú Cirkev aj tento ekumenický koncil!“ (Pápež Pavol VI, 21. 11. 1964)

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie