Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 9. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš začal hovoriť veľkňazom, zákonníkom a starším v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale vinohradníci si povedali: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘?“ A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli. (Mk 12, 1-12)

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu sme si vypočuli podobenstvo, ktoré nesie názov: podobenstvo o zlých vinohradníkoch. Hovorí sa v ňom o istom mužovi, ktorý si vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal jamu, postavil vežu, prenajal ju a odišiel na cesty. Potom poslal svojich sluhov prevziať podiel z úrody. Bezúspešne. Jedných zbili a iných zabili. Nakoniec poslal svojho syna. Ale „Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.“ V reakcii na stratu milovaného syna dal otec všetkých služobníkov usmrtiť! Veľkňazi, zákonníci a starší ľudu, ktorí ho počúvali, spoznali, že to rozprával o nich a o ich predkoch, ktorí sa takto správali voči Božím prorokom.

Ježiš však hovorí nielen o nich. Hovorí o sebe a o tom, čo sa s ním stane. On je  tým „jediným milovaným Synom“ Otca, “kameňom, čo stavitelia zavrhli” ale ktorý sa stal kameňom uholným. Týmto podobenstvom Ježiš dáva najavo, že si uvedomuje cestu, ktorá je pred ním. Vie, čo ho čaká v budúcnosti! Smrť na kríži.

Denne počúvame o nenávisti, násilí, prepadnutiach, vraždách, o hrozných činoch, ktoré sú páchané na nevinných ľuďoch. Môžeme sa zamyslieť, či k násiliu vo svete, alebo aj v našej krajine, na pracovisku, či v najbližšom okolí neprispievame aj my, veriaci? Predpokladám, že väčšinu z nás by nikdy nenapadlo zabiť iného človeka! Avšak “netýrame a nezabíjame“ niekoho vo svojom okolí svojou ľahostajnou nevšímavosťou, ignorovaním, neodpustením, pohŕdaním či posmievaním sa, svojimi pohľadmi, slovami, či skutkami?

V podobenstve majiteľ dal usmrtiť nájomníkov za to, čo urobili jeho synovi. Tieto slová sa však už viac nevzťahujú na Nebeského Otca. On nám odpustil a zmieril nás so sebou, práve smrťou svojho syna.

Preto sme aj my dnes pozvaní k zmene. Aby sme aj my otvorili svoje srdcia Božiemu odpusteniu, láske a pokoju.  Aby sme sa stali šíriteľmi pokoja a lásky vo svojom prostredí. Nemusíme byť bohatí – a predsa ak šírime pokoj a lásku, dávame svetu veľa. 

Aplikácia:

  • Má pomsta miesto v mojom správaní a mojom živote? Nie je čas, aby som to dnes zmenil a odpustil?
  • Poďakujem Pánovi za jeho milosrdnú lásku voči mne. 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie