Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ (Jn 3,1-8)

Zamyslenie:

Dnes k Ježišovi prichádza, spomedzi židov,
popredný muž. Evanjelium hovorí, že to robí v noci. Prečo? Možno preto,
lebo sa obáva, čo by povedali jeho druhovia, keby sa to dozvedeli. V Ježišových
slovách, ktoré mu hovorí, nachádzame krstnú katechézu, ktorá s najväčšou
istotou kolovala v prvotnej komunite.

Pred niekoľkými dňami sme ešte slávili
veľkonočnú vigíliu. Jej súčasťou poväčšine býva i slávenie krstu, ktorý je
Paschou, prechodom od smrti k životu. Slávnostné požehnanie vody a obnova
krstných sľubov boli kľúčovými bodmi tejto svätej noci.

V obrade krstu dochádza k ponoreniu do
vody (symbol smrti) a vynoreniu z vody (obraz nového života). Sme ponorení do
hriechu a vychádzame z neho obnovení. Toto Ježiš nazýva “narodiť sa
zhora” alebo “narodiť sa znova” (porov. Jn 3, 3). Je to
“narodiť sa z vody”, “narodiť sa z Ducha” alebo “z
vanúceho vetra…”.

Voda a Duch sú dva symboly, ktoré používa
Ježiš. Oba vyjadrujú pôsobenie Ducha Svätého, ktorý očisťuje a daruje život,
očisťuje a povzbudzuje, utíši smäd a dýcha, uhladzuje a hovorí. Voda a Duch
tvoria jednu vec.

Ale Ježiš tiež hovorí, že telo je v
protiklade k Duchu: “Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z
Ducha, je duch
.” (Jn 3, 6).

Telesný človek sa rodí ako človek, keď sa
objavuje tu dole. Ale telesný človek je porazený duchovným človekom, ktorý sa
duchovne rodí v krste. Čo znamená narodiť sa nanovo a zhora.

Krásna formulka svätého Pavla by mohla byť naším mottom na zamyslenie a konanie hlavne v tomto veľkonočnom čase: “Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.” (Rim 6, 3-4).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie