ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš prišiel do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.“ (Lk 4,24-30)

Zamyslenie:

Ježiš nám dnes hovorí, že „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.“ (Lk 4,24). Použitím tohto príslovia sa Ježiš predstavuje ako prorok. „Prorok“ je niekto, kto hovorí v mene iného, ​​ten, kto nesie správu niekoho iného. Medzi Izraelitmi boli prorokmi ľudia, ktorých poslal Boh, aby ohlasovali, či už slovami alebo skutkami, Božiu prítomnosť, príchod Mesiáša, posolstvo spásy, mieru a nádeje.

Ježiš je Prorok par excellence, dlho očakávaný Spasiteľ, ten, ktorý napĺňal všetky proroctvá. Ale tak, ako sa to stalo za čias Eliáša a Elizea, Ježiš nie je medzi svojimi „prijatý“, pretože tí, ktorí sú naplnení hnevom, idú proti nemu.

Každý z nás je kvôli svojmu krstu tiež povolaný byť prorokom. Preto by sme mali ohlasovať tomuto svetu dobrú, radostnú správu. Aby sme to mohli urobiť, ako povedal pápež František, musíme počúvať Slovo s úprimným srdcom, nechať ho, aby sa dotklo našich vlastných životov. Nebáť sa nechať ho, aby nás získal, nabádal, zmobilizoval. Ak však nebudeme venovať čas modlitbe s týmto Slovom, potom budeme „falošnými prorokmi“, „podvodníkmi“ alebo „prázdnymi šarlatánmi“.

Preto by sme mali žiť naplno podľa evanjelia. Pápež František opäť hovorí: „Nežiada sa od nás, aby sme boli bezchybní, ale aby sme neustále rástli a chceli rásť, keď ideme po ceste evanjelia; naše ruky nesmú nikdy ochabnúť.“ Na toto všetko potrebujeme mať silnú vieru, že Boh nás miluje, že Ježiš Kristus nás zachránil, že jeho láska je tu pre nás navždy.

Preto ako Ježišovi učeníci si musíme uvedomiť, že tak ako Ježiš zažil odmietnutie a hnev, môže sa tak diať aj v našom každodennom živote.

Nech nás vedie Mária, kráľovná prorokov, na našej ceste životom.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie