Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“ (Jn 15,26-16,4)

Zamyslenie:

Dnes v evanjeliu Ježiš ohlasuje a sľubuje príchod Ducha Svätého: “Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.” (Jn 15, 26).  Týmto spôsobom nám Ježiš pripomína Božiu dobrotu, pretože Duch Svätý, ktorý je Božou láskou, vlieva do našich sŕdc pokoj, vyrovnanosť v protivenstvách a radosť z Božích vecí. Pozýva nás pozerať na veci zhora a pripojiť sa k Bohu.

Okrem toho Ježiš povedal aj apoštolom: “A vy musíte svedčiť” (Jn 15, 27). Vydávať svedectvo je nevyhnutné a pozýva nás to:

a.) Mať spoločenstvo a dôverný vzťah s Ježišom. To pramení z nášho každodenného správania sa k nemu: čítaniu evanjelia, počúvaniu jeho slov, poznaniu jeho učenia, prijímanie sviatosti, byť v spoločenstve s jeho Cirkvou, napodobňovať Kristov príklad, plniť jeho prikázania, identifikovať ho vo svätých, spoznávať ho v našich bratoch, mať jeho ducha a milovať ho. Ide o to, aby sme mali osobnú a živú skúsenosť s Ježišom.

b.) Ak sa to objaví aj v našich skutkoch, naše svedectvo je dôveryhodné. Svedok je nielen človek, ktorý vie, že niečo je pravda, ale ktorý je ochotný to aj povedať a žiť podľa toho. To, čo prežívame a žijeme vo svojej duši, sa musí prenášať aj mimo nej. Ježišovími svedkami sme nielen vtedy, keď poznáme jeho učenie, ale – a to hlavne – keď chceme a konáme tak, aby ho poznali a milovali aj iní.

Pápež František povedal: “Som vďačný za krásny príklad, ktorý mi dáva toľko kresťanov, ktorí s radosťou obetujú svoj život a čas. Toto svedectvo ma utešuje a podporuje v mojom vlastnom úsilí prekonať sebectvo a dať zo seba viac.” A dodáva: “Zvlášť vám chcem vyprosiť svedectvo bratského spoločenstva, ktoré sa stáva príťažlivým a žiarivým.” To je vždy lákavé svetlo.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie