Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA  PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“ (Mt 8, 5-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Kafarnaumom môže byť dnes aj moja obec či mesto, kde sú tak isto chorí ľudia, či už známi, alebo neznámi, pre mňa anonymní, na ktorých sa často zabúda kvôli vysokému tempu, ktoré charakterizuje dnešný život. Preťažení prácou a rôznymi povinnosťami sa ponáhľame bez zastavenia a nemyslíme na tých, ktorí kvôli svojej chorobe zostávajú na okraji a nedokážu držať krok s dobou. Je dobré si pripomenúť slová Ježiša, ktoré aj nám raz povie: “Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili” (Mt 25, 40).

Pekným vzorom starostlivosti o chorých je stotník z Kafarnauma. Nezabúda na svojho sluhu pripútaného na lôžko. Napriek tomu, že je to “len” jeho sluha, čiže nie rodinný príslušník či niekto z príbuzenstva, predsa mu je vďačný za všetky roky služby a veľmi si ho váži. Z tohto dôvodu sa pohnutý láskou obracia na Ježiša a vyslovuje slová, ktoré môžeme chápať ako jeho vyznanie viery a bolo vzaté aj do eucharistickej liturgie: “Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.” (porov. Mt 8, 8).

Svätý Augustín sa pýta: “Čo Ježiš najviac chválil na stotníkovej viere? Pokoru. Stotníkova pokora bola dverami, cez ktoré vstúpil Pán”. K Ježišovi Kristovi sa môžeme priblížiť len s pokorným postojom, aký mal stotník. Takto môžeme prežívať nádej adventu: nádej na spásu a život, na zmierenie a pokoj. Nádej môžu mať len tí, ktorí si uvedomujú svoju chudobu a s dôverou prichádzajú k Pánovi. Pristupujme preto ku Kristovi s dôverou a z modlitby stotníka urobme svoju vlastnú.

Aplikácia:

  • Pokora sa najlepšie ukáže iba vo vzťahu k blížnym.  Dnes poprosím o milosť, aby som sa nad nikoho nepovyšoval.
  • Túžim po stretaní sa s Kristom vo Sviatosti Oltárnej, kde aj mňa vnútorne uzdravuje?  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie