Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“ Mt 8,5-11

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešným Kafarnaumom sú aj naše mestá či dedinky, kde taktiež ležia chorí ľudia, na ktorých často zabúdame kvôli hektickému tempu života, ktorý vedieme. Máme veľa práce, nepretržite sa ponáhľame a tak sa z nášho zorného uhla strácajú tí, čo pre svoju chorobu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov zostávajú v zabudnutí. Pritom vieme, že Ježiš nám zanechal aj tieto slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Na tieto slová nadväzuje veľký mysliteľ Blaise Pascal, keď hovorí, že „Ježiš vo svojich trpiacich veriacich prežíva getsemanskú agóniu až do konca čias“.

Stotník z Kafarnauma nezabúda na svojho sluhu, ktorý leží chorý na lôžku, pretože ho miluje. Napriek tomu, že má vyššie postavenie – je stotníkom –  predsa si váži svojho sluhu a je mu vďačný za jeho dlhoročnú službu. Z tohto dôvodu prichádza k Ježišovi a robí pritom mimoriadne vyznanie viery, ktoré si pripomíname v liturgii Eucharistie: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.“ (Mt 8, 8). Tieto slová sú vyznaním nádeje: vychádzajú na jednej strane zo stotníkovej viery v Pána, v to, kým v skutočnosti je a čo všetko môže urobiť, a na druhej strane z pocitu bázne a vlastnej úbohosti zoči voči Božej moci. Preto sa mu dostáva veľkej pochvaly od Pána: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.“

K Ježišovi by sme mali prichádzať s postojom pokory, aký mal stotník. Takto môžeme prežívať nádej adventu: nádej na spásu a život, na zmierenie a pokoj. Len ten, kto si uvedomuje svoju úbohosť; kto chápe, že zmysel života nemá hľadať v sebe, ale v Bohu, v odovzdaní svojho života jemu a v službe blížnemu, môže mať skutočnú nádej. S dôverou preto prichádzajme ku Kristovi v duchu stotníkovej pokornej modlitby.

Aplikácia:

Nie je v mojom okolí niekto chorý, ktorého by som mohol navštíviť?

Možno sa aj ja rád pochválim tým, čo som dokázal. Nepripisujem však pritom všetko iba svojej šikovnosti? Ako je to s mojou pokorou a vedomím, že všetko mám od Boha? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie